За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2566/15.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2566/15.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на  гараж и пристройки към съществуваща жилищна сграда за цех за сладкарски изделия и жилищно помещение” с местоположение УПИ XIX-827, кв. 45 по плана на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2565/15.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2565/15.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на къща със стаи за гости” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.500.4089 по КК и КР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2564/15.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2564/15.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ Подробен устройствен план - Изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за горивно строителство за нафта и котелно помещение” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3700 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2559/15.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2559/15.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на навес - етап 1” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.1296 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2558/15.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2558/15.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на навес” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.1294 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2557/15.09.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 2557/15.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтиране на 15 бр. табла за оптични точки и полагане на HDPE-тръби за съобщителни кабели и захранващи електрически кабели” с местоположение на територията на гр. Русе

Галерия