За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1448/22.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1448/22.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на съществуваща сграда в помещение за изпарители” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.506.26 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1447/22.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1447/22.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на офиси с гаражи, навес към тях и плътна ограда” с местоположение УПИ I-403, кв. 62 по плана на с. Сандрово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1446/22.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1446/22.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ ПУП-ПП за ел. захранване 20 kV на поземлен имот с идентификатор 41143.506.9 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра и изграждане на БКТП 20/0,4 kV в същия имот” 

Писмо до възложителя с изх. № 1445/22.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1445/22.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение с цел захранване на УПИ XVI-86, кв. 7 по плана на с. Богорово, общ. Силистра” 

Писмо до възложителя с изх. № 1444/22.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1444/22.05.2014 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.2.3202 по КК и КР на гр. Русе, с цел изграждане на жилищна сграда” 

Писмо до възложителя с изх. № 1443/22.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1443/22.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтиране на линия за производство на пелети от слънчогледова люспа в съществуващата сграда на "Завод за производство на растителни масла” с местоположение УПИ LIX по регулационни план на ТМ АД, гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1442/22.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1442/22.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подпорна стена - ограда на ул. "Никола Табаков" и ОУ "Никола Обретенов", гр. Русе и външни стъпала към сградата на училището” с местоположение УПИ II-106, кв. 640 по плана на гр. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 1432/21.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1432/21.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на газоразрядна станция за природен газ” с местоположение УПИ XXIV, кв. 44 по плана на гара Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 1431/21.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1431/21.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Възстановяване на укрепване на съществуваща сграда с идентификатор 63427.8.37.37 и разширение на съществуваща сграда с идентификатор 63427.8.37.36” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.37 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1399/19.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1399/19.05.2014 г., относно ИП/ПП за Изграждане на спортна площадка, комбинирана за футбол на малки вратички, тенис на корт, волейбол и хандбал, с местоположение УПИ І-555, кв. 48 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово

Галерия