За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2471/02.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2471/02.09.2014 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 в гори собственост на ТП ДГС Тутракан” 

Писмо до възложителя с изх. № 2432/28.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2432/28.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно ел. захранване на телекомуникационен шкаф - MSAN Outdor” с местоположение на трасето бул. Трети март, гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2431/28.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2431/28.08.2014г., относно ИП/ПП за „Изграждане на оптична свързаност на ул. "Княжеска" № 15 - Камара на строителите в България в гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2430/28.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2430/28.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на вилна сграда и гараж” с местоположение ПИ с идентификатор 41143.500.808 по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2423/27.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2423/27.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на обекти на територията на Летище Бъзън, както следва: I-ви етап: нафтово стопансвто; II-ри етап: склад; III-ти етап: административни сгради” с местоположение поземлен имот № 000206 в землището на с. Бъзън, община Русе

Изходящ № АО 4179/11.09.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на етаж от хлебозавод в рибопреработвателно предприятие” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 73496.500.167 по КК и КР на гр. Тутракан

Галерия