За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1350/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1350/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Пристрояване и реконструкция на съществуващ навес в производствени помещения, вътрешно преустройство на производствена сграда и изграждане на нов склад – навес, с мастоположение ПИ с идентификатор 63427.333.92 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1347/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1347/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Изграждане на нова кабелна линия 20 кV и нов трансформаторен пост тип БКТП 20/0,4 кV, с трасе на кабелната линия  - ПИ с идентификатори 61710.816.835, 61710.816.11, 61710.816.24, 61710.816.22, 61710.815.754, 61710.815.7 и 61710.815.27 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1346/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1346/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Основен ремонт и обновяване на Детска ясла № 1 "Здравец", внедряване на мерки за енергийна ефективност, достъпна архитектурна среда и благоустрояване на двор и на детска градина с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3056 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1345/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1345/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Основен ремонт и обновяване на сградата на Драматичен театър Сава Доброплодни,  внедряване на мерки за енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3698 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1344/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1344/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Основен ремонт и обновяване на сградата на Младежки дом, внедряване на мерки за енергийна ефективност, достъпна архитектурна среда и благоустрояване на двора с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3975 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1343/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1343/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Основен ремонт и обновяване на на сградите на обединено общежитие за средношколци Младост и администрация, внедряване на мерки за енергийна ефективност, достъпна архитектурна среда и благоустрояване на двор - гр. Силистра с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3885 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1342/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1342/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Основен ремонт и  цялостно обновяване на ОУ Св. Св. Кирил и Методий, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортна база, осветление и достъпна архитектурна среда, с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.7298 по КК и КР на гр. Силистра 

Решение № РУ-18-П/2014 г.

Решение № РУ-18-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация, работеща с биомаса на комбиниран цикъл за производство на електрическа енергия (1 MW) и топлинна енергия (1,2 MW) и производство на пелети от дървесна маса и растителни отпадъци, оползотворяващо топлинната енергия”, с местоположение: имот с № 000575 в землището на с. Черногор, общ. Главиница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Галерия