За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2897/22.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2897/22.10.2014 г., относно ИП/ПП за „ Преустройство на част от жилищна сграда в Смесен магазин” с местоположение УПИ VI-200, кв. 35 по плана на с. Сушево, общ. Завет 

Писмо до възложителя с изх. № 2896/22.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2896/22.10.2014 г., относно ИП/ПП за „ Преустройство на съществуваща сграда - КПП в казан за изваряване на ракия” с местоположение ПИ № 071001 в землището на с. Беляново, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. №2895/22.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. №2895/22.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначение и преустройство на склад в цех за производство на мебели” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.180 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2894/22.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2894/22.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначение и преустройство на склад в цех за мебели” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.171 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2893/22.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2893/22.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за негорими строителни материали” с местоположение имот с идентификатор 0089.506.63 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2892/22.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2892/22.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на два гаража и бистро с капацитет до 50 посетители” с местоположение УПИ XVI-1146, кв. 93 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2891/22.10.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2891/22.10.2014 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПЗ с цел промяна предназначението на земя и създаване на устройствена основа за изграждане на жилищна сграда” с местоположение имот с номер 062032 в землището на с. Черник, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2885/22.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2885/22.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на магазин в банков клон на Банка ДСК ЕАД” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.325 по КК и КР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2884/22.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2884/22.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението и вътрешно преустройство на съществуваща сграда с цел монтаж на инсталация за производство на дървени въглища, пелети от дървесни въглища и брикети от отпадъчна дървесина” с местоположение ПИ с идентификатор 41143.501.13 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2877/21.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2877/21.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Проектиране и изпълнение на авариен ремонт на мостово съоръжение на кръстовище ул. "Биляна" и ул. "Златна Тона"” с местоположение части от ПИ с идентификатори: 00895.502.4052, 00895.502.4053, 00895.502.4054, 0895.502.4055 по плана на с. Айдемир, общ. Силистра 

Галерия