За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 296/05.02.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  296/05.02.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на нова базова станция № 4683”, находяща се на покрива на сграда с идентификатор 61710.502.6406.5 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 295/05.02.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  295/05.02.2015 г., относно ИП/ПП за „ Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда по ул.  "Църковна независимост"” в гр. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 294/05.02.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  294/05.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация и реконструкция по ул. “Шипка” в участъка от ул. “Чипровци” до бул. “България”” в гр. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 293/05.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  293/05.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пешеходна зона по ул. “Чипровци” и благоустрояване на околните пространства, в т.ч. и изграждане на модерни спортни съоръжения, фитнес площадки на открито” в гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 292/05.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  292/05.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на 5 бр. силози по 2000т. в ПИ 202010” с местоположение: землището на село Попина, Община Ситово 

Писмо до възложителя с изх. № 275/03.02. 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 275/03.02. 2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект -склад в стаи за настаняване” с местоположение поземлен имот с идентификатор 73496.500.1 (самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73496.1.1.30) по КК и КР на град  Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 274/03.02. 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 274/03.02. 2015 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на производство на мебели за дома” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.832 по КК и КР на град  Русе

Писмо до възложителя с изх. № 272/02.02.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  272/02.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Парк на Младежта - реконструкция и паркоустрояване, в т.ч. изграждане  на голяма детска площадка и фитнес площадки на открито” с местоположение: Парк на младежта, вкл. ПИ с №№ 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 44, 54, 55, 56, 60, 61, 64, 65, и 7000 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 271/02.02.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  271/02.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пешеходна връзка - надлез между кв. "Родина 3" и кв. "Чародейка" в гр. Русе” с местоположение: при км 7+845 на Републикански път I-2, между УПИ III в кв. 772 и УПИ I в нов кв. 922 по регулационния план на гр. Русе

Галерия