За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-9-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-9-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общински план за развитие на община Исперих за периода 2014 – 2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.08.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-59-ПР/2014 г.

Решение № РУ-59-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на два броя тръбни кладенеца към вече съществуващи други два, които ще работят като дублетни двойки за нуждите на термопомпена климатична инсталация”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 63427.179.19 (ТК Дианел 1) и 63427.179.40 (ТК Дианел 2) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.08.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ-56-ПР/2014 г.

Решение № РУ-56-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Ремонт, реконструкция и промяна предназначението на кравеферма в свинеферма”, с местоположение имоти №№ 026002, 026008 в землището на село Ценович, община Силистра

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.08.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 3530/04.08.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на многофункционална сграда за производство и услуги” с местоположение: УПИ XII-218 „За обществено обслужване” по плана на село Окорш, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2238/04.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2238/04.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Инженеринг на осигурителна техника в Разпределителен пост Доростол” с местоположение в регулационните граници на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2223/04.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2223/04.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на 5 бр. гаражи” с местоположение УПИ I-за жилищно строителство, кв. 646 по ЗРП на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2222/04.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2222/04.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към съществуващ кафе-аперитив Стиви” с местоположение сграда с идентификатор 66425.501.8849.8.14 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2221/04.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2221/04.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ и ПП за ПИ с идентификатор 66425.506.175 по КК и КР на гр. Силистра с цел промяна предназначението на земята, изграждане на жилищна сграда и захранване на имота с ток и вода” 

Галерия