За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1298/10.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1298/10.05.2014 г., относно ИП/ПП за Изграждане на 4 броя гаражни клетки с местоположение имот с идентификатор 24030.501.2039 по КК и КР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1297/10.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1297/10.05.2014 г., относно ИП/ПП за  Изграждане на плътна ограда с височина до 2,2 м по източната и южната имотна граница с местоположение имот с идентификатор 73496.104.105 по КК и КР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 1296/10.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1296/10.05.2014 г., относно ИП/ПП за Изграждане на двуетажна пристройка със смесено предназначение към жилищна сграда с местоположение имот с идентификатор 73496.501.2357 по КК и КР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 1295/10.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1295/10.05.2014 г., относно ИП/ПП за ПУП-ПП за проектно трасе на електрозахранващ кабел, преминаващ през ПИ 44358.7.18 и 44358.0.23 до 44358.0.22 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1285/07.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1285/07.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ ПУПІПЗ и инвестиционно предложение за разширение и реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - гр. Исперих” с местоположение имот с № 000051 в землището на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1245/07.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1245/07.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 61710.609.6980 по кадастралната карта на гр. Разград, предвиждащ промяна предназначението на земята за производствени и складови дейности и изграждане на гараж, автосервиз и автомивка” 

Писмо до възложителя с изх. № 1244/07.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1244/07.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно кабелно електрическо захранване (ВКЕЗ) за присъединяване на административна сграда” 

Писмо до възложителя с изх. № 1243/07.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1243/07.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад-навес към магазин за промишлени стоки (строителни материали)” с местоположение УПИ I, кв. 62 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1241/07.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1241/07.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на 6 броя гаражи за леки автомобили” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.314.18 по КК на гр. Русе

Галерия