За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3293/03.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3293/03.12.2014 г., относно ИП/ПП за  “Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ IV-23, кв. 8 по плана на гр. Дулово с цел изграждане на база за ремонтни дейности”, гр. Дулово, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3292/03.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3292/03.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на смесен магазин, пункт за изкупуване на орехи и ядки и офиси” с местоположение УПИ VI-1045, кв. 61, по плана на с. Ясеновец, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3291/03.12.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3291/03.12.2014 г., относно ИП/ПП за  “Промяна предназначението на банков офис в снекбар” с местоположение имот № 63427.178.31.7 по КК на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3290/03.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3290/03.12.2014 г., относно ИП/ПП за  “Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел изграждане на жилищна сграда и гараж” с местоположение имот № 63427.149.279 по КК и КР на гр. Русе, община Русе, местност Касева чешма

Писмо до възложителя с изх. № 3289/03.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3289/03.12.2014 г., относно ИП/ПП за  “Изготвяне на Подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот 63427.10.179 по плана на квартал Средна кула, община Русе”

Решение № РУ- 84 -ПР/2014 г.

Решение № РУ- 84 -ПР/2014 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  “Изграждане на резервоарен парк за нефтопродукти, включващ четири резервоара с общ обем 14 000 куб.м., ЖП кантар, ЖП разтоварище, помпена станция за горива и противопожарен резервоар”, с местоположение: УПИ ХХІ по регулационен план на “ТМ” АД - гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  08.12.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Изходящ № АО 5156/02.12.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на подземен резервоар за биоетанол с обем V=180 m3 в Пласментно-снабдителска база Русе”, с местоположение: УПИ VI по регулационния план на „ТМ” АД-гр. Русе 

Изходящ № АО 4986/24.11.2014 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – Изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) за поземлен имот с номер 069018 в землището на село Семерджиево, Община Русе, местността „Смилекин” предвиждащ промяна на предназначението на предстояща за изграждане нова сграда – от гараж със склад за земеделски инвентар в птицеферма

Изходящ № АО 5029/24.11.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Отглеждане на 50 броя щрауси за угояване до 1 годишна възраст”, с местоположение: имот с № 104042 в землището на с. Цар Самуил, общ. Тутракан 

Галерия