За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1240/07.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1240/07.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводна и канализационна връзки” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.85.24 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1239/07.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1239/07.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Изключване от горски фонд на поземлен имот № 000533 в землището на село Николово, община Русе” 

Решение № РУ-5-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-5-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 76496.19.270 по КК и КР на гр. Тутракан с цел отреждането на същия за производствени и складови дейности – производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция след промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ-16-П/2014 г.

Решение № РУ-16-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения от коритото на река Дунав от км 390.900 до км 389.300”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-15-П/2014 г.

Решение № РУ-15-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения от коритото на река Дунав от км 384.100 до км 383.000”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-14-П/2014 г.

Решение № РУ-14-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения с плаващи средства от коритото на река Дунав”,с местоположение участъка от км 529.500 до км 528.500.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 1797-14.04.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 000061 в землището на с. Печеница, общ. Исперих, с цел изграждане на хотелски комплекс с капацитет 50 легла със заведение за обществено хранене и открит басейн” с местоположение: ПИ 000061 в землището на с. Печеница, общ. Исперих

Изходящ № АО 2257/12.05.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на паркинг за товарни автомобили” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.183.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе 

Изходящ № АО 2130/10.05.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец Арена” – Сектор „Б” с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.502.7260 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград

Изходящ № АО 2253/10.05.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Производство на електроенергия от възобновяеми източници – надробена дървесина”, с местоположение: имот с номер 113004 в землището на с. Нисово, общ. Иваново 

Галерия