За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 3530/04.08.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на многофункционална сграда за производство и услуги” с местоположение: УПИ XII-218 „За обществено обслужване” по плана на село Окорш, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2238/04.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2238/04.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Инженеринг на осигурителна техника в Разпределителен пост Доростол” с местоположение в регулационните граници на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2223/04.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2223/04.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на 5 бр. гаражи” с местоположение УПИ I-за жилищно строителство, кв. 646 по ЗРП на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2222/04.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2222/04.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към съществуващ кафе-аперитив Стиви” с местоположение сграда с идентификатор 66425.501.8849.8.14 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2221/04.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2221/04.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ и ПП за ПИ с идентификатор 66425.506.175 по КК и КР на гр. Силистра с цел промяна предназначението на земята, изграждане на жилищна сграда и захранване на имота с ток и вода” 

Писмо до възложителя с изх. № 2202/31.07.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2202/31.07.2014 г., относно ИП/ПП за „ Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 63427.2.5284 по КК и КР на гр. Русе с цел изграждане на нова двуетажна сграда с магазини и офиси”

Писмо до възложителя с изх. № 2201/31.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2201/31.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство на обект №1 и част от северозападното крило на обект №7 в аптека” с местоположение самостоятелен обект с идентификатор 40422.505.3111.26.1 по КК и КР на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2200/31.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2200/31.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на кули и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари” с местоположение поземлен имот с номер 000901 в землището на с. Прелез, общ. Завет и поземлен имот с номер 000146 в землището на с. Черник, общ. Дулово 

Галерия