За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2643/24.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2643/24.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на приемно-предавателна станция” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.59 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2642/24.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2642/24.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на базова станция № RSE0023_Каран” с местоположение ПИ № 000135 по плана на с. Каран Върбовка, община Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 2641/24.09.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 2641/24.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на базова станция № RAZ0017” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.36.261 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2627/23.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2627/23.09.2014 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на община Главиница” 

Писмо до възложителя с изх. № 2619/19.09.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 2619/19.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Полагане на кабел 20 kV  и изграждане на трансформаторен пост тип БКТП 20 kV/0,4 kV, 1х1000 kVA” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.588 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2618/19.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2618/19.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на работилница за смяна на гуми” с местоположение УПИ II-1360, кв. 112 по плана на гр. Цар Калоян

Галерия