За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-22-П/2014 г.

Решение № РУ-22-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изграждане на базар за промишлени стоки” с местоположение  ПИ с идентификатор 63427.2.2005 по КК и КР на гр. Русе, кв. 430.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.09.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-71-ПР/2014 г.

Решение № РУ-71-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура – мост над съществуващ канал от ул. „Добруджа” до УПИ ХІ-21, кв. 12 по плана на Западна промишлена зона, гр. Разград и пътна връзка към него

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   29.09.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-70-ПР/2014 г.

Решение № РУ-70-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс с капацитет до 50 легла със заведение за обществено хранене и открит басейн ”, с местоположение поземлен имот № 000061 в землището на с. Печеница, община Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   24.09.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-69-ПР/2014 г.

Решение № РУ-69-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за захранване с вода на подземна поливна система на територията на "Дунавски парк" в град Силистра ”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.500.7020 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  23.09.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Изходящ № АО 4232/19.09.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за "Монтиране на инсталация за третиране и обработка на торови маси и получаване на гранулиран подобрител за почви" с местоположение: ПИ с № 050036 в землището на с. Шуменци, общ. Тутракан 

Изходящ № АО 4184/15.09.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Временно съхранение на железен трихлорид в пластмасови контейнери на съгласувана от РИОСВ-Русе площадка за съхранение на химически вещества – натриева основа, натриев хипохлорид и солна киселина в местността “Стари Астарджи”, гр. Русе” с местоположение: ПИ 63427.154.203 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе  

Писмо до възложителя с изх. № 2570/15.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2570/15.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и преустройство на летен кинотеатър и бистро в атракционно тематичен ресторант” с местоположение част от "Парк", кв. 319 по плана на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2567/15.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2567/15.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.159.335 по КК и КР на гр. Русе с цел изграждане на жилищна сграда” 

Писмо до възложителя с изх. № 2566/15.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2566/15.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на  гараж и пристройки към съществуваща жилищна сграда за цех за сладкарски изделия и жилищно помещение” с местоположение УПИ XIX-827, кв. 45 по плана на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2565/15.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2565/15.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на къща със стаи за гости” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.500.4089 по КК и КР на гр. Тутракан

Галерия