За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2525/10.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2525/10.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на бинго зала в магазин за промишлени стоки” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3662 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2524/10.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2524/10.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на второстепенна постройка като допълващо застрояване - за отоплителни материали и инвентар със санитарен възел” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.869 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2523/10.09.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 2523/10.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане не водопроводно отклонение за УПИ II-531, кв. 53 по плана на с. Искра, община Ситово”

Писмо до възложителя с изх. № 2522/10.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2522/10.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 24030.501.782 по КК и КР на гр. Дулово предвиждащ изграждане на автосервиз с пункт за смяна на масла, автомивка и магазин” 

Писмо до възложителя с изх. № 2510/09.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2510/09.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Създаване на речна информационна система в българската част от р. Дунав - БУЛРИС - фаза 2, Лот 2- разширяване обхвата на услугите в системата. Подобект: "Пристанище Тутракан"” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.500.3555 по КК и КР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2509/09.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2509/09.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Създаване на речна информационна система в българската част от р. Дунав - БУЛРИС - фаза 2, Лот 2- разширяване обхвата на услугите в системата. Подобект: "Тутракан ТВРС"” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.501.2760 по КК и КР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2508/09.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2508/09.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Създаване на речна информационна система в българската част от р. Дунав - БУЛРИС - фаза 2, Лот 2- разширяване обхвата на услугите в системата. Подобект: "Силистра ГП (Пристанище"” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.24.23 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2507/09.09.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 2507/09.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Създаване на речна информационна система в българската част от р. Дунав - БУЛРИС - фаза 2, Лот 2- разширяване обхвата на услугите в системата. Подобект: "Силистра ТВРС"” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.6051по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2506/09.09.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 2506/09.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Отдаване под аренда на земеделски земи-частна общинска собственост за създаване на трайни насаждения в ПИ №№ 61710.92.700 по КК на гр. Разград, 000052 в землището на с. Мортагоново, община Разград и 007009 в землището на с. Недоклан, община Разград” 

Писмо до възложителя с изх. № 2502/08.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2502/08.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Iзработване на Подробен устройствен план – Изменение на План за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ II-за жилищно строителство и търговия и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 3616 до о.т. 3600, кв. 597 по плана на гр. Русе” 

Галерия