За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2949/29.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2949/29.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура за изграждане на външно водопроводно отклонение” с местоположение ПИ № 131007 по плана на с. Семерджиево, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2948/29.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2948/29.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение за дворна чешма” с местоположение УПИ IV-637, кв. 92 по плана на с. Цар Самуил, община Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2942/28.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2942/28.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтиране на базова станция № 4740” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.504.159.1 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2941/28.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2941/28.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и възстановяване на фасадата, изграждане на вътрешно стълбище между стоманобетонна галерия и втори етаж в югозападната част на двуетажна търговска сграда” с местоположение УПИ XII-622, кв. 92 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2939/27.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2939/27.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна на дървесните видове за залесяване, определени съгласно Горскостопански план на стопанството от 2011 г.”

Писмо до възложителя с изх. № 2938/27.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2938/27.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към съществувща стопанска постройка” с местоположение ПИ № 000160 в землището на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2937/27.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2937/27.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция” с местоположение ПИ № 000163 в землището на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2935/27.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2935/27.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на гаражи №1 и №2 в сервиз за ремонт на телевизионна и бяла техника” с местоположение УПИ I, кв. 51 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2923/24.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2923/24.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изменение по време на строителство на джамия - промяна местоположението на минаре” с местоположение ПИ пл.№113 в нерегулираната част на с. Черковна, общ. Дулово

Галерия