За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2740/22.08.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2740/22.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на площадка за изкупуване на отпадъци от хартия, картон и пластмаса” с местоположение имот 000064 (образуван от имот 000014) в землището на с. Красен, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2739/22.08.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 2739/22.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на цех за комбинирани бойлери в цех за производство на електрозаварени тръби” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.128.31 по КК и КР на гр. Русе

Решение № РУ-6-ЕО/2013 г.

Решение № РУ-6-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 61710.613.4547 по кадастралната карта на гр. Разград с цел промяна предназначението на земята за производствени и складови дейности.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.08.2013г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 4670/23.08.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за събиране и разкомплектоване на ИУМПС, събиране и временно съхранение на ИУЕЕО, хартия и пластмаса” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.129 по КК и Кр на гр. Русе

Решение № РУ-13-ОС/2013 г.

Решение № РУ-13-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „План - извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Воден – Ири Хисар” за горски подотдели 8-ж, 8-з, 12-г, 12-д, 12-е, 12-ж, 26-к, 26-о, 28-а, 42-д, 42-ж, 43-б, 43-в, 43-г, 44-г, 44-д, 44-ж, 19-в, 49-д, 50-а, 53-е, 53-ж, 53-и, 7-ж, 7-з, 9-а, 9-к, 31-в, 31-г, 31-и, 31-л, 31-н, 99-р, 99-с, 53-г, 102-а, 102-б, 105-г, 108-г, 108-д, 108-ж, 93-г, 93-д, 94-л, 94-м, 109-б, 109-в, 109-г, 109-д, 109-е, 109-к, 110-а, 77-ж, 85-е, 89-и, 90-о, 91-е, 92-т, 92-у, 111-е, 111-ж, 112-б, 113-а, 114-л, 120-ж, 122-д, 122-ж, 124-а, 124-б, 124-в, 124-г, 125-ж, 126-о, 128-м, 129-д, 130-з, 131-е, 131-и и 131-д”.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000168Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002062Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-12-ОС/2013 г.

Решение № РУ-12-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Горскостопански план (ГСП) за гори, собственост на „Екотекника” ЕООД, за периода 2012-2021 г.”, с местоположение землища Яребица, Черник, Руйно, Поройно, община Дулово, област Силистра и с. Прелез, община Завет, област Разград.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000168Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002062Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-11-ОС/2013 г.

Решение № РУ-11-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „План - извлечениe за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013 г. в гори, собственост на ДЛС “Воден-Ири Хисар”, включващо подотдел 2218-„б” с местоположение имот 020021 в землището на с. Осен, община Главиница.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000168Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002062Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 4340/21.08.2013 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на парцели III и X в землището на с. Ясеновец, общ. Разград

Изходящ № АО 3375/21.08.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на рампа за спускане и изваждане на лодки от река Дунав и два пътни прохода към нея с навеси за лодкоубежище за 10 броя клетки (I етап Рибарско селище)” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.3.676 по кадастралната карта на гр. Русе

 

Писмо до възложителя с изх. № 2730/21.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2730/21.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна сграда за съхранение на селскостопанска продукция и обитаване” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.506.119 по КК и КР на гр. Силистра

Галерия