За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2091/02.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2091/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация, реконструкция и модернизация на църква "Свето Успение Богородично"” с местоположение планоснимачен №306 в кв. 39, парцел І, с. Прелез, общ. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 2090/02.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2090/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Кайнарджа” с местоположение ул. Борис Христов – с. Кайнарджа и ул. Втора – с. Голеш, общ. Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. № 2089/02.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2089/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на овощна градина с трайни насаждения от сини сливи” с местоположение имот № 324015 в землището на село Сеслав, община Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2088/02.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2088/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на овощна градина с трайни насаждения от сини сливи” с местоположение имот № 310001 в землището на село Божурово, община Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2087/02.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2087/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот № 023022 в землището на село Слатина, община Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 2086/02.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2086/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот № 023020 в землището на село Слатина, община Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 2085/02.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2085/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на път RAZ 1042 в участък от км 8+550 до км 10+363 в землището на село Лудогорци, общ. Исперих”

Писмо до възложителя с изх. № 2084/02.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2084/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на път RAZ 2047, с. Печеница - с. Делчево, участък от км 0+000 до км 1+635” с местоположение имот № 000021 в землището на с. Печеница и имот № 000022 в землището на с. Делчево, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2069/02.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2069/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайно лешниково насаждение” с местоположение имот № 000266 в землището на гр. Бяла

Решение № РУ-16-П/2013 г.

Решение № РУ-16-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства”, с местоположение: УПИ І-350, кв. 80, по РП на с. Ясеновец, общ. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия