За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2010/27.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2010/27.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на шивашки цех с обществено - обслужваща част” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.696 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2009/27.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2009/27.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на ферма за отглеждане на калифорнийски червеи” с местоположение УПИ XV-269, кв. 34 по плана на с. Грънчарово, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2008/27.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2008/27.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на едноетажна жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.501.3733 по кадастралната карта на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2007/27.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2007/27.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на казан за изваряване на ракия” с местоположение УПИ XV-443, кв. 16 по плана на с. Чернолик, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2006/27.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2006/27.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуваща сграда в цех за месопреработка” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.641 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2005/27.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2005/27.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на калифорнийски червеи” с местоположение УПИ І-255, кв. 26 по плана на с. Чернолик, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2004/27.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2004/27.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нова сграда с административно значение в собствен урегулиран имот в Източна промишлена зона, град Русе” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.1051 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1981/26.06.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1981/26.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на ферма за отглеждане на калифорнийски червеи” с местоположение УПИ VII-324, кв. 18 по плана на село Черник, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1980/26.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1980/26.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на трасе за въздушен електропровод ниско напрежение с дължина 447 м за захранване на стопанска сграда - овчарник” с местоположение имот 051004 в землището на село Кривина, община Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 1979/26.06.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1979/26.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на търговски обект за хранителни стоки” с местоположение УПИ XXII-195, кв. 119 по плана на гр. Завет

Галерия