За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-50-ПР/2013 г.

Решение № РУ-50-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери с общ капацитет 39 900 броя птици чрез преустройство на съществуваща сграда и изграждане на нова до нея”, с местоположение: имот № 066011 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих. Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-49-ПР/2013 г.

Решение № РУ-49-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на молитвен дом - джамия”, с местоположение: УПИ XIII-334, кв. 9 по ПУП на с. Голеш, общ. Кайнарджа.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 4004/17.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на четири стопански постройки - шатъри и навес и инсталиране на технологично оборудване за отглеждане на общо 36 000 броя бройлери” с местоположение: ПИ с № 043037 в землището на село Ценово, община Ценово

Изходящ № АО 3869/10.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъдна ферма за дребен рогат добитък с капацитет 300 броя животни” с местоположение: ПИ с № 042060 в землището на с. Вокил, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2235/09.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2235/09.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт, реконструкция и възстановяване/реставрация/ на храм "Свети Архангел Михаил" с местоположение ПИ с идентификатор 15953.65.251 по кадастралната карта на с. Голям Поровец, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2234/09.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2234/09.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт, реконструкция и възстановяване/реставрация/ на храм "Света Параскева" с местоположение УПИ I, кв. 63 по плана на гр. Глоджево

Писмо до възложителя с изх. № 2233/09.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2233/09.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт, реконструкция и възстановяване/реставрация/ на храм "Свети Свети Кирил и Методий” с местоположение УПИ I, кв. 48 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2232/09.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2232/09.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на свободно ниско етажно застрояване - складови стопански сгради, доилна зала и торова яма за временно съхранение на тор” с местоположение УПИ XXVIII, кв. 2 по плана на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2230/09.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2230/09.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения - сливи на площ от 21.334 дка” с местоположение поземлени имоти с номера 007027 и 007028 в землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2229/09.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2229/09.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на ограда, благоустрояване и площадкови електрически мрежи на специализирана детска градина за интегрирани социални услуги” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.6.154 по кадастралната карта на гр. Русе

Галерия