За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1864/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1864/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП - ПЗ за ПИ с идентификатор 63427.160.129 по КК на гр. Русе и създаване на устройствена основа за нискоетажно застрояване”

Писмо до възложителя с изх. № 1863/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1863/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на животновъден обект за отглеждане на червен калифорнийски червей” с местоположение имот № 016034 в землището на с. Вокил, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1862/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1862/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на обществени зелени площи” с местоположение УПИ І-39, кв. 59 по плана на с. Лъвино, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1861/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1861/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на смесен магазин” с местоположение УПИ VІ-537, кв. 55 по плана на с. Ясеновец, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1860/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1860/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на магазин за хранителни стоки (търговски комплекс) и офис” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.7.357 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1859/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1859/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на площадка за събиране и третиране на неопасни отпадъци” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.1097 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1858/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1858/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на обществени зелени площи” с местоположение УПИ ІІ-436, кв. 52 по плана на с. Вазово, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1857/17.06.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1857/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на обществени зелени площи” с местоположение площи между ОК 60÷78÷79÷80÷93÷94÷95÷96÷97 по плана на с. Голям Поровец, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1856/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1856/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на парк, площад и околосградно пространство” с местоположение УПИ XVI, X-429, XI-165, кв. 7 по плана на с. Свещари, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1855/17.06.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1855/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на парк” с местоположение УПИ І, кв. 46 по плана на с. Голям Поровец, общ. Исперих

Галерия