За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1870/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1870/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Разделяне на кафе - бърза закуска и обособяване на магазин за хранителни стоки” с местоположение УПИ ІІІ, кв. 43 по плана на гр. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 1869/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1869/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на надстройка на съществуваща жилищна сграда и гараж” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.1206 по кадастралната карта на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1868/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1868/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови” с местоположение имот № 000709 в землището на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 1867/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1867/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Проектиране и изграждане на пункт за варене на ракия” с местоположение УПИ ІX-общ, кв. 33 по плана на с. Сеново, общ. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 1866/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1866/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонтни дейности по сградата на НЧ "Христо Ботев-1898" и изграждане на център за свободно време като пристройка към читалището” с местоположение УПИ ІІІ, кв. 30 по РП на с. Ценово, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 1864/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1864/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП - ПЗ за ПИ с идентификатор 63427.160.129 по КК на гр. Русе и създаване на устройствена основа за нискоетажно застрояване”

Писмо до възложителя с изх. № 1863/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1863/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на животновъден обект за отглеждане на червен калифорнийски червей” с местоположение имот № 016034 в землището на с. Вокил, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1862/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1862/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на обществени зелени площи” с местоположение УПИ І-39, кв. 59 по плана на с. Лъвино, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1861/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1861/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на смесен магазин” с местоположение УПИ VІ-537, кв. 55 по плана на с. Ясеновец, общ. Разград

Галерия