За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1860/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1860/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на магазин за хранителни стоки (търговски комплекс) и офис” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.7.357 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1859/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1859/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на площадка за събиране и третиране на неопасни отпадъци” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.1097 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1858/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1858/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на обществени зелени площи” с местоположение УПИ ІІ-436, кв. 52 по плана на с. Вазово, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1857/17.06.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1857/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на обществени зелени площи” с местоположение площи между ОК 60÷78÷79÷80÷93÷94÷95÷96÷97 по плана на с. Голям Поровец, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1856/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1856/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на парк, площад и околосградно пространство” с местоположение УПИ XVI, X-429, XI-165, кв. 7 по плана на с. Свещари, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1855/17.06.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1855/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на парк” с местоположение УПИ І, кв. 46 по плана на с. Голям Поровец, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1854/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1854/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на обществени зелени площи” с местоположение УПИ І-362, кв. 58 по плана на с. Китанчево, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1853/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1853/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни лешникови насаждения” с местоположение имот № 043001 в землището на с. Брестовица, общ. Борово

Писмо до възложителя с изх. № 1852/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1852/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на GMS базова станция в GMS/UMTS станция № RSE0033 - Левента” с местоположение сграда с идентификатор 63427.156.850.1 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1851/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1851/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж за селскостопанска техника и инвентар, пропуск, гараж, кантар, битова сграда и разширение на съществуващ офис” с местоположение УПИ X-43, кв. 8 по плана на гр. Дулово

Галерия