За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1780/11.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1780/11.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на съществуващ сграден фонд и допълващо застрояване в рамките на проект "Каза Дивина- място за отдих и презареждане” с местоположение УПИ XІ-480, кв. 30 по плана на с. Батишница, общ. Две Могили

Писмо до възложителя с изх. № 1779/11.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1779/11.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на въздушна линия 110kV "Стамболово" от стълб № 80 до стълб № 153” с местоположение общ. Русе и Сливо поле

Решение № РУ-13-П/2013 г.

Решение № РУ-13-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Създаване на овощни градини от черупкови видове (орех, бадем, лешник)” с местоположение имоти №№ 61710.69.644, 61710.69.665, 61710.69.669, гр. Разград, №№ 000173 и 000329, с. Благоево, община Разград и № 209003, с. Балкански, община Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.06.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-41-ПР/2013 г.

Решение № РУ-41-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Промяна предназначението на две съществуващи стопански сгради в птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери с капацитет до 40 000 места за птици”, с местоположение имоти с номера 431101 и 431001 в землището на с. Дянково, общ. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   13.06.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-40-ПР/2013 г.

Решение № РУ-40-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на мандра за производство на кисело мляко, сирене и кашкавал с капацитет 400 л. постъпващо мляко на денонощие”, с местоположение имот с номер 109005 в землището на с. Писанец, общ. Ветово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   13.06.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-39-ПР/2013 г.

Решение № РУ-39-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на ферма за интензивно отглеждане на овц с капацитет 120 дребен рогат добитък”, с местоположение: имот с идентификатор 35897.364.32 по кадастралната карта на с. Каменово, общ. Кубрат.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   13.06.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-38-ПР/2013 г.

Решение № РУ-38-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на кравеферма с капацитет 48 броя едър рогат добитък и млекопункт”, с местоположение: УПИ ІІ-218, кв. 27, образуван от имот 218 по плана на с. Белинци, община Исперих,.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   13.06.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-37-ПР/2013 г.

Решение № РУ-37-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на собствена пречиствателна станция за битови отпадъчни води на територията на производствената база на „Фибран България” АД”, с местоположение: УПИ XVI по регулационния план на ТМ АД - гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   11.06.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 1759/07.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1759/07.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на ферма за отглеждане на калифорнийски червеи” с местоположение имот 000575 по плана на с. Черногор, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 1758/07.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1758/07.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на ферма за отглеждане на калифорнийски червеи” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.500.3601 по кадастралната карта на гр. Тутракан

Галерия