За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1681/30.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1681/30.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за жилищна сграда на ул. "Войводова" № 46, бл. "Антон", гр. Русе” с местоположение кв. 299 и кв. 301 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1678/30.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1678/30.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Аварийно укрепване на дере в ц. Полско Косово, общ. Бяла” с местоположение от водосток на път І-5 "Русе- Велико Търново"- ОК 94 до ОК 110 и от ОК 12 до края на урбанизираната територия- стопански двор

Писмо до възложителя с изх. № 1675/29.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1675/29.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Частично изменение на ПУП на кв. 47 по плана на с. Ясеновец за създаване на общински УПИ за обществено обслужване” с местоположение УПИ XVІІІ-1005, кв. 47 по плана на с. Ясеновец

Писмо до възложителя с изх. № 1663/28.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1663/28.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 072001 по плана на с. Острица, общ. Две Могили

Писмо до възложителя с изх. № 1662/28.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1662/28.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуващи офиси в Медицински център” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.4760 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1665/28.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1665/28.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на къща за гости” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.506.487 по кадастралната карта на гр. Силисра

Галерия