За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2005/27.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2005/27.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на калифорнийски червеи” с местоположение УПИ І-255, кв. 26 по плана на с. Чернолик, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2004/27.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2004/27.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нова сграда с административно значение в собствен урегулиран имот в Източна промишлена зона, град Русе” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.1051 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1981/26.06.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1981/26.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на ферма за отглеждане на калифорнийски червеи” с местоположение УПИ VII-324, кв. 18 по плана на село Черник, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1980/26.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1980/26.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на трасе за въздушен електропровод ниско напрежение с дължина 447 м за захранване на стопанска сграда - овчарник” с местоположение имот 051004 в землището на село Кривина, община Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 1979/26.06.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1979/26.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на търговски обект за хранителни стоки” с местоположение УПИ XXII-195, кв. 119 по плана на гр. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 1973/26.06.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1973/26.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.13.189 по КК на гр. Силистра

Решение № РУ-45-ПР/2013 г.

Решение № РУ-45-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Напояване в поземлен имот № 003106 в землището на село Кривина, община Ценово чрез водоземно съоръжение – шахтов кладенец”, с местоположение поземлен имот № 003106 в землището на с. Кривина, община Ценово. Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   27.06.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-44-ПР/2013 г.

Решение № РУ-44-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на Пристан за разтоварване на уловите от прясна риба или други водни организми и Място за временно укритие на риболовни кораби”, с местоположение част от поземлен имот № 000010 в землището на с. Пиргово, община Иваново на брега на река Дунав. Предвижда се да бъде обособен имот с площ от 1946.70 кв.м, от които 1730.00 кв.м - площ на пристана и 216.70 кв.м на кейовата стена. Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   27.06.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-43-ПР/2013 г.

Решение № РУ-43-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Поливна капкова система с водозахранване чрез изграждане на три броя тръбни кладенци”, с местоположение имоти с идентификатори 00895.113.3 и 00895.113.4 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра. Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   27.06.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 1958/21.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1958/21.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за хотелски комплекс със заведение за хранене и конферентна зала в ПИ 63427.8.43, бул. "България" № 133, квартал "Източна промишлена зона", гр. Русе”

Галерия