За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2042/28.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2042/28.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на силозно стопанство за съхранение на маслодайни и зърнени култури, състоящо се от 4 броя силоза, всеки с вместимост 1189 куб. м, 10 броя бункера за съхранение на люспа, всеки с вместимост 41 куб. м” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.37 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2040/28.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2040/28.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 061002 в землището на с. Алеково, общ. Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № 2039/28.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2039/28.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Аварийно възстановяване на мостово съоръжение на р. Малки Лом между ОТ 95 и ОТ 136 в с. Сваленик, на общински път TGV1100 /бивш IV-20231/ II-202, Горско Абланово - Опака/ Крепча-Гърчиново-граница общини Опака-Иваново/ - Сваленик - граница общини (Иваново - Ветово) I-2, община Иваново, обл. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 2022/28.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2022/28.06.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПП за техническа инфраструктура за изграждане на външно водопроводно отклонение с дължина 511 м от централен водопровод до ПИ с планоснимачни номера 509.27 и 509.28 (образувани от имот № 000267) по кадастралния план на село Басарбово, община Русе”

Писмо до възложителя с изх. № AO 2984/27.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № AO 2984/27.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение горски подотдел 2218-б в землището на село Осен, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 2017/27.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2017/27.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на цех за пакетиране на семена и ядки” с местоположение УПИ XIV-232, кв. 15 по плана на с. Паисиево, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2016/27.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2016/27.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от череши, закупуване на трактор, прикачен инвентар и пръскачка” с местоположение имоти 039007, 039012, 039013, 039018, 039021, 039023, 039024 и 039017 в землището на село Стрелково, общ. Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. № 2015/27.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2015/27.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на улици в с. Ситово и с. Искра и рехабилитация на зелени площи в с. Попина, с. Гарван, с. Добротица, с. Любен и с. Босна, общ. Ситово” с местоположение: ул. “Светлина”, ул. “Никола Петров – Караджата”, ул. “Христо Ботев”, ул. “Дочо Михайлов”, ул. “Иглика”, ул. “Юрий Гагарин” в село Ситово; ул. “Образцова”, ул. “Дръстър 1”, ул. „Дръстър 2” и ул. „Дръстър 3” в село Искра; УПИ VII-Общ, кв. 15 по плана на село Добротица; УПИ I, кв. 20 по плана на село Любен; УПИ I, кв. 32 по плана на село Гарван; УПИ VIII, кв. 9 по плана на село Босна; УПИ I-Парк, кв. 22 по плана на село Попина, общ. Ситово

Галерия