За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 723/12.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 723/12.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда”, с местоположение: УПИ XVIII-216, кв. 16 по плана на с. Паисиево, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 722/12.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 722/12.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изменение на ПУП-ПЗ на УПИ XVI, кв. 31 по плана на с. Киченица, общ. Разград предвиждащ отреждане на имота за обществено-обслужващи и складови дейности и създаване на устройствена основа за преустройство на съществуваща сграда в магазин за строителни материали със склад”

Писмо до възложителя с изх. № 721/12.03.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 721/12.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПРЗ за създаване на устройствена основа за изграждане на метални навеси за съхранение на селскостопанска техника и склад за зърно”, с местоположение: ПИ 00895.501.706, 00895.501.708, 00895.501.709, 00895.501.712, 00895.501.713, 00895.501.715 по плана на с. Айдемир, общ. Силистра

За Екологична оценка на Регионалния план за развитие на Северен централен район 2014-2020 г. изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Съобщение за провеждане на консултации

За Екологична оценка на Регионалния план за развитие на Северен централен район 2014-2020 г. изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 от 2 Юли 2004 г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.)

1. Информация за възложителя:

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, гр. София 1202, ул. "Кирил и Методий" № 17 – 19

Лица за контакти:

Илка Гълъбова, държавен експерт в отдел „Стратегии и планове за регионално развитие и териториална координация”, Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” (ГД СПРРАТУ),

Тел/факс/е-mail: 02 9405 513/ 02 987 2517/ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Драган Пешински, главен експерт в отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югозападен район ”-София към ГД СПРРАТУ,

Тел/факс/е-mail: 02 9405 406/ 02 987 2517/ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Обща информация за предложения План

а) основание за изготвяне на Плана – Регионалният план за развитие (РПР) на Северен централен район (СЦР) 2014-2020 г. е част от пакета документи за стратегическо планиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане. Проектът на Регионален план за развитие на Северен централен район 2014 – 2020 г. е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 1–5 на Закона за регионалното развитие.

При разработването на плана са взети предвид Методическите указания за разработване на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2012-2022 г., стратегическите насоки за разработване на РПР, съдържащи се в Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г., препоръките на Междинната оценка за изпълнението на РПР 2007-2013 г., Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., Националната програма за развитие на Република България: България 2020.

б) период на действие и етапи на изпълнение на Плана – 2014-2020 г.

в) териториален обхват – регионален

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) – всички зони, територии и места, включени в НЕМ на територията на района

д) основни цели на Плана –

 • Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване - достигане на средните нива на заетост, производителност на труда и приложение на иновации в икономиката, характерни за районите от Дунавското пространство;
 • Стратегическа цел 2: Социално сближаване - преодоляване на междурегионалните и вътрешнорегионални различия в социалната сфера и ограничаване на риска от социална изолация и бедност;
 • Стратегическа цел 3: Териториално сближаване – свързаност и балансирано, интегрирано и устойчиво развитие на територията и населените места;
 • Стратегическа цел 4: Опазване на околната среда, съобразно предизвикателствата на климатичните промени и прилагане на европейските и национални стандарти за ограничаване на замърсяването и енергоемкостта и стимулиране развитието на добив на енергия от ВЕИ.

е) финансиране на Плана – Ресурсите за изготвяне на Регионалния план за развитие на Северен централен район се осигуряват от държавния бюджет. Финансовите ресурси за изпълнението на целите и приоритетите на РПР на СЦР за периода 2014-2020 г. са индикативни и включват средства от следните източници:

 • национално публично финансиране (републикански, общински бюджети), както и финансови ресурси от други източници – публични фондове, предприятия и др.;
 • средства на физически и юридически лица;
 • средства от фондове на Европейския съюз;
 • международни финансови институции.

ж) срокове и етапи за изготвяне на Плана и наличие, нормативно регламентирано, на изискване за обществено обсъждане или друга форма за участие на обществеността – няма изискване за обществено обсъждане.

3. Орган, отговорен за приемането на Плана, и орган отговорен за прилагането на Плана – Регионалният план за развитие се приема от Министерски съвет една година преди началото на периода му на действие, по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Законодателната рамка предвижда обсъждане и одобряване на разработения проект на Регионален план от Регионален съвет за развитие на Северен централен район, преди окончателното му приемане от Министерски съвет. Решението на Министерския съвет се обнародва в "Държавен вестник".

Наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие е отговорност на Регионалния съвет за развитие на СЦР и МРРБ. В процеса на наблюдение, при изпълнението на РПР Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.

4. Място за публичен достъп – Проектът на Регионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014-2020 г., Екологичната оценка на плана и Нетехническото резюме на Екологичната оценка са на разположение на интересуващите се на адрес гр. София 1202, ул. " Кирил и Методий" № 17 – 19, ет. 6, стая 602, всеки работен ден от 9.00 до 17,30 часа.

Проектите на документите са публикувани на електронната страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (www.mrrb.government.bg), в секция „Регионално развитие”, категория „Проекти на стратегически документи”.

5. Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване

6. Начин за изразяване на становище – Становищата и мненията могат да се депозират на място, с писма на адрес: гр. София 1202, ул. " Кирил и Методий" № 17–19, по факс: / 02 987 2517 и по електронна поща: / Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За Екологична оценка на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на местността “Пчелина”, разположена в землищата на гр. Разград и с. Благоево, общ. Разград

Съобщение за провеждане на консултации 

За Екологична оценка на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на местността “Пчелина”, разположена в землищата на гр. Разград и с. Благоево, общ. Разград за отреждането й в зона за отдих, туризъм и спорт изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

1. Информация за възложителя:

Община Разград, бул. “Бели Лом” № 37а, гр. Разград

Лица за контакти:

-         инж. Надежда Мурджева – ръководител колектив разработил доклада за ЕО, тел. 0889 417 038;

-         Елвин Шукриева – отдел “Околна среда” при община Разград, тел. 084/618186;

2. Обща информация за предложения План 

а) основание за изготвяне на Плана – Решение на общински съвет № 183/07.09.2004г. и Закона за устройство на територията;

б) период на действие и етапи на изпълнение на Плана – Очаквано начало - 2015 г.

в) териториален обхват – райони 71, 87, 815, 816 по кадастралната карта на гр. Разград и район 105 в землището на с. Благоево, общ. Разград

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) – защитена зона “Островче” с идентификационен код BG0000173 определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

д) основни цели на Плана – Разработване на първа регулация на местността “Пчелина”;

е) финансиране на Плана – Ресурсите за изготвяне на ПУП-ПЗ се осигуряват с общински и кредитни средства;

ж) срокове и етапи за изготвяне на Плана – 2014 г.

3. Орган, отговорен за приемането на Плана, и орган отговорен за прилагането на Плана – община Разград

4. Място за публичен достъп – всеки работен ден от 9 до 17 ч. в сградата на община Разград, Дирекция “Програми и околна среда”, ст. 103, считано от 20.03.2013г.

5. Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване

на място: всеки работен ден от 9 до 17 ч. в сградата на община Разград, Дирекция “Програми и околна среда”, ст. 103 и по електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За Екологична оценка на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Съобщение за провеждане на консултации

За Екологична оценка на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 от 2 Юли 2004 г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.)

1. Информация за възложителя:

Министър на регионалното развитие и благоустройството, гр. София 1202, ул. „Кирил и Методий“ № 17–19

Лица за контакти:

Деница Николова, главен директор на главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Тел/факс/е-mail: 02/9405-439, факс: 02/987-74-50, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Иван Попов, началник на отдел „Програмиране, оценка, информация и публичност”, ГД „ПРР”, 02/9405-662 факс: 02/987-74-50, е-mail: Димитър Бошикьов, главен експерт в сектор „Оценка”, отдел „Програмиране, оценка, информация и публичност”, ГД „ПРР”02/9405-648, факс: 02/987-74-50, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Обща информация за предложената Програма

а) основание за изготвяне на Програмата – Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020 г. е изготвена в съответствие с ПМС №5/18.01.2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС за програмния период 2014-2020 г. и Решение на Министерски съвет (МС) № 328/25.04.2012 г. за одобряване на списъка с тематични цели, които да бъдат включени в Договора за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020г., списък с програми и водещо ведомство за разработване на всяка програма.

ОПРР ще бъде одобрена официално с Решение на Европейската комисия (ЕК) и с Решение на МС и ще бъде част от Споразумението за партньорство между Република България и ЕК, който ще бъде изготвен в съответствие с чл. 13 от предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за ЕФРР, ЕСФ и КФ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006.

б) период на действие и етапи на изпълнение на Програмата – периодът на действие на ОПРР 2014-2020 г. до приключване на всички проекти, финансирани по програмата е 01.01.2014 г. - 31.12.2022 г.

в) териториален обхват – национален, предвижда се ОПРР 2014-2020 г. да се фокусира предимно върху градските центрове в страната, като инвестициите се ограничат предимно в рамките на строителните граници на определените за подпомагане 67 града. В допълнение се предвижда и подкрепа за значими туристически атракции на територията на страната, на регионална пътна инфраструктура и на превенция на риска.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) – всички зони, територии и места включени в НЕМ на територията на страната

д) основни цели на Програмата – програмата обхваща следните тематични цели от чл. 9 на проекта на общ Регламент за периода 2014-2020 г., като цели 5, 6 и 7 непосредствено са свързани с опазването на околната среда:

4. подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори;

5. насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенцията и управлението на риска;

6. опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност;

7. насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури;

9. насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността;

10.инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот;

ОПРР включва един основен приоритет насочен към градското развитие. Приоритетът ще бъде изпълняван в рамките на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за определените за допустими български градове. В Националната концепция за пространствено развитие са идентифицирани градовете за подкрепа на интегрираното градско развитие по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г., който включва 67 града.В рамките на този приоритет инвестициите ще се реализират в рамките на строителните граници на избираемите градове, в определените до 3 зони за въздействие - зони с преобладаващ социален характер, зони с потенциал за икономическо развитие, зони на публични функции с висока обществена значимост. Тези инвестиции могат да се реализират под формата на „Интегрирани териториални инвестиции”, съгласно член 99 от предложението за общ регламент за фондовете за следващия програмен период 2014-2020 г. Приоритетът обхваща следните инвестиции в рамките на Интегриран план за градско възстановяване и развитие: градска среда и превенция на риска в градската среда; общинска образователна, здравна, социална и културна инфраструктура, спортна инфраструктура, възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие, интегриран градски транспорт, подобряване на енергийната ефективност в жилищни и обществени сгради.

В последния вариант на ОПРР, приет от Работната група на 18.12.2012 г., са включени 7 приоритетни оси, като Приоритетна ос 1 има 8 подприоритета, както следва:

 • Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”
 1. Подприоритет 1: „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”
 2. Подприоритет 2: „Градска среда”
 3. Подприоритет 3: „Зони с потенциал за икономическо развитие”
 4. Подприоритет 4: „Спортна инфраструктура”
 5. Подприоритет 5: „Културна инфраструктура”
 6. Подприоритет 6: „Образователна инфраструктура”
 7. Подприоритет 7: „Здравна и социална инфраструктура”
 8. Подприоритет 8: „Интегриран градски транспорт”
 • Приоритетна ос 2: „Държавна образователна инфраструктура”
 • Приоритетна ос 3: „Държавна здравна и регионална социална инфраструктура”
 • Приоритетна ос 4: „Регионален туризъм”
 • Приоритетна ос 5: „Регионална пътна инфраструктура”
 • Приоритетна ос 6: „Превенция на риска”
 • Приоритетна ос 7 „Техническа помощ”

е) финансиране на Програмата – ОПРР 2014-2020 г., както и сегашната програма, основно ще се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (85%) и национално съфинансиране от държавния бюджет (15%).

ж) срокове и етапи за изготвяне на Програмата и наличие, нормативно регламентирано, на изискване за обществено обсъждане или друга форма за участие на обществеността – няма изискване за обществено обсъждане. В процеса на подготовката на Програмата ще се провеждат обсъждания със заинтересованите страни и с обществеността.

3. Орган, отговорен за приемането на Програмата и орган, отговорен за прилагането на Програмата

Органът, отговорен за одобрение на ОПРР 2014-2020 г., е ЕК. Редът за разработване на проектите на оперативни програми за следващия програмен период, тяхното внасяне, разглеждане и одобрение на национално ниво е разписан в ПМС №5/18.01.2012 г.

Управляващ орган на ОПРР 2014-2020 г. ще бъде главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, която е и Управляващ орган на ОПРР 2007-2013 г.

4. Място за публичен достъп – Проектът на ОПРР за периода 2014-2020 г., Екологичната оценка и Нетехническото резюме на Екологичната оценка са на разположение на интересуващите се на адрес: гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 109, ет. 1, отдел „ПОИП“, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

Проектите на документите са публикувани на електронната страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (www.mrrb.government.bg), в секция „Регионално развитие”, категория „Проекти на стратегически документи”.

5. Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване – от 15.03.2013 г. до 15.04.2013 г.

6. Начин за изразяване на становище – становищата и мненията могат да се депозират на място, с писма на адрес: гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 109 , по факс: 02/ 987-74-50 и по електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Решение № РУ-2-ЕО/2013 г.

Решение № РУ-2-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на “Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на част от поземлен имот с идентификатор 46913.5.1 (пасище с обща площ 110.914 дка) по кадастралната карта на с. Малък Поровец, общ. Исперих, предвиждащ промяна предназначението на площ от 229 кв.м., с цел обособяване на нов имот с отреждане за техническа инфраструктура (път)”. Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.03.2013г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-20-ПР/2013 г.

Решение № РУ-20-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Използване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) като суровини за производство на отливки (слитъци и детайли) в съществуващ леярски цех и достигане на общ капацитет за леене на 14 т/ден цветни метали”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.506.30 по кадастралната карта на гр. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   20.03.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ– 19 – ПР/2013 г.

Решение № РУ-19-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на сондажен кладенец, прокарване на водопровод и изграждане на инсталация за капково напояване на съществуващи овощни градини ”, с местоположение УПИ I-112 по плана на с. Черешово, общ. Сливо поле, ПИ с № 210003 в землището на с. Черешово, общ. Сливо поле, и ПИ с №№ 022002 и 022007 в землището на с. Малко Враново, общ. Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.03.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № 1129/12.03.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Сондаж и изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за захранване на система за капково напояване на обща площ 50 хектара” с местоположение: имот с номер 000264 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле

Галерия