За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1033/08.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1033/08.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови”, с местоположение: имот с № 000386 в землището на с. Кацелово, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 1032/08.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1032/08.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови”, с местоположение: имот с № 000232 в землището на с. Каран Върбовка, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 1031/08.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1031/08.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови”, с местоположение: имот с № 000452 в землището на с. Ценово, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 1030/08.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1030/08.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на казан за изваряване на ракия”, с местоположение: УПИ XII-358, кв. 20 по плана на с. Черник, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1029/08.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1029/08.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови”, с местоположение: имот с № 000744 в землището на с. Бъзовец, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 1028/08.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1028/08.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови”, с местоположение: имот с № 000571 в землището на с. Красен, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 1021/05.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1021/05.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Създаване на трайни насаждения от сливи, закупуване на трактор и земеделска техника ”, с местоположение: имоти с №№ 001017, 001018, 001019, 001020, 001021, 001022, 001023, 001024, 008072 в землището на с. Окорш, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1015/05.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1015/05.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на цех за производство на пелети”, с местоположение: имот с № 020002в землището на с. Ирник, общ. Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 1013/05.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1013/05.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на жилище (апартамент) в офис”, с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.505.437 по кадастралнат карта на гр. Разград

Галерия