За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-18-ПР/2013 г.

Решение № РУ-18-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Залесяване на обща площ от 21 дка - част от имоти 001029 и 001041 в землището на село Копривец, община Бяла” с местоположение: част от имоти с номера 001029 и 001041, образувани от имот с номер 001020, в землището на село Копривец, община Бяла, местността “Гюнето”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.03.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-15-ПР/2013 г.

Решение № РУ-15-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуващи сгради от стопански двор в птицеферма за угояване на пилета бройлери с капацитет 26 000 броя птици” с местоположение имоти с №№ 468014 и 468082 в землището на с. Тертер, общ. Кубрат

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   06.03.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-11-ПР/2013 г.

Решение № РУ-11-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на спортен център със закрит басейн” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.501.2270 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.03.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 771/21.02.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на мандра за производство на кисело мляко, сирене и кашкавал” с местоположение ПИ № 109005 в землището на с. Писанец, община Ветово

Изходящ № АО 748/21.02.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за подземно капково напояване на земеделски земи с площ 170 дка” с местоположение ПИ с идентификатори 66425.33.1, 66425.33.5, 66425.33.7, 66425.33.8, 66425.33.20 и 66425.33.21 по кадастралната карта на гр. Силистра.

Изходящ № АО 6512/21.02.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на съоръжение за водовземане на подземни води от водно тяло „Карстови води в Русенска формация” – код на ПВТ BG1G0000K1b041” с местоположение ПИ № 098210 в землището на с. Окорш, община Дулово

Изходящ № АО 6120/24.01.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Използване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) като суровини за производство на отливки (слитъции детайли) в съществуващ леярски цех” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.506.30 по кадастралната карта на гр. Разград

Изходящ № АО 400/31.01.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Подготовка за изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) и доизграждане на канализационната мрежа на гр. Тутракан” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.506.9 по кадастралната карта на гр. Тутракан, предвиден за изграждане на ГПСОВ

Изходящ № АО 244/31.01.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали” с местоположение УПИ ІІ, кв. 11 по регулационния план на с. Ситово, община Ситово

Изходящ № АО 6123/31.01.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец, прекарване на водопровод и изграждане на инсталация за капково напояване на съществуващи овощни градини” с местоположение УПИ І-112 по плана на с. Черешово, община Сливо поле, ПИ с № 210003 в землището на с. Черешово, община Сливо поле и ПИ с № 022002 в землището на с. Малко Враново, община Сливо поле

Галерия