За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-5733-(5)-28.11.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и оползотворяване отпадъци от пластмаса и хартия, с местоположение поземлен имот с идентификатор 55186.100.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паисиево, общ. Дулово    

Уведомление с вх. № АО-5808/21.11.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5808/21.11.2023 г. за инвестиционно предложение за „Ново трасе на част от ВЕЛ 110 kV „Каменово” в землището на град Ветово, община Ветово, област Русе” с възложител „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД

Приключи строителството на западния канал в резерват „Сребърна“

С официална церемония днес беше отбелязано приключването на строителството на обект „Западен канал с преливник“. Събитието беше в Природонаучния музей в с. Сребърна, като участие взеха областният управител на област Силистра Минчо Йорданов, председателят на Общинския съвет Димитър Трендафилов, кметът на Община Силистра Александър Сабанов, кметовете на селата Сребърна, Ветрен и Айдемир, представители на държавни институции, възложителите, строителния надзор и изпълнителите на проекта.

Общата дължина на канала е 2165 м, като от река Дунав към бетоновия  преливник  продълбоченото пространство е с дължина 420 м, а след него в посока централно водно огледало дължината на съоръжението достига до 1745 м. Каналът е заключен от две диги – западна, достигаща до рибарско селище „Танасово“, и източна, укрепена с габиони, за осигуряване на устойчивост на инфраструктурата и брегоукрепване. Двете диги образуват фуния към преливника, а след него е изграден водобоен кладенец (утаител), чиято цел е задържане на твърдите частици и тиня, увлечени при навлизане на свежи води от река Дунав.

Една от основните причини за изграждането на обект „Западен канал с преливник“ е възстановяване на условията за естествената циркулация на водата в езерото при преливане на река Дунав, която е съществувала преди 1948 г., с изграждане на комплекса от два канала: входен (западен) и изходен (източен, сегашният „Драгайка“). Това ще създаде условия за по-значима циркулация на водите в езерото и условия за мобилизиране на придънната тиня и за изнасянето й  в река Дунав.

С изграждането на това съоръжение приключва проектът „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”, изпълняван от РИОСВ-Русе. Общата инвестиция по строителството на обекта е 4 868 005,20 млн. лв без ДДС, като финансирането е осигурено от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“.

Решение № РУ-31-ОС/2023 г.

Решение № РУ-31-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2024 г., в гори, стопанисвани от ТП ДГС „Бяла“, включващо горски подотдели 1 „в“, 1 „н“, 1 „ц“, 1 „я“, 2 „з“, 3 „п“, 5 „о“, 5 „п“, 5 „с“, 5 „т“, 5 „ч“, 13 „а“, 13 „г“, 13 „д“, 13 „к“, 16 „а“, 19 „ю“, 21 „ж“, 21 „п“, 21 „у“, 21 „ф“, 21 „у1“, 23 „б“, 23 „в“, 24 „б“, 24 „в“, 36 „б“, 40 „е“, 46 „д“, 48 „б“, 48 „в“, 52 „б“, 59 „л“, 60 „и“, 62 „б“, 62 „е“, 62 „и“, 65 „б“, 65 „к“, 66 „в“, 66 „г“, 71 „а“, 71 „в“, 71 „г“, 73 „ж“, 73 „з“, 73 „д“, 73 „е“, 86 „г“, 89 „б“, 93 „в“, 99 „е“, 101 „а“, 104 „р“, 106 „а“, 106 „л“, 131 „г“, 145 „о“, 146 „т“, 146 „ч“, 146 „я“, 146 „у1“, 149 „л“, 167 „х“, 167 „ш“, 167 „ю“, 167 „б1“, 169 „с“, 174 „з“, 183 „г“, 188 „л“, 188 „м“, 192 „г“, 192 „т“, 192 „м1“, 192 „н1“, 195 „г“, 197 „и“, 201 „б“, 207 „з“, 208 „б“, 209 „и“, 210 „а“, 210 „е“, 211 „в“, 211 „р“, 212 „д“, 212 „н“, 214 „д“, 216 „р“, 216 „з1“, 216 „о2“, 217 „е“, 220 „н“, 220 „ч“, 223 „д“, 224 „ж“, 225 „и“, 229 „а“, 236 „л“, 236 „б“, 237 „л“, 243 „е“, 245 „м“, 247 „т“, 247 „у“, 254 „е“, 258 „д“, 258 „з“, 258 „о“, 258 „н“, 260 „к“, 262 „д“, 265 „ж“, 271 „в“, 276 „е“, 277 „а“, 277 „д“, 281 „в“, 283 „е“, 284 „д“, 285 „б“, 288 „в“, 289 „а“, 290 „б“, 290 „д“, 290 „з“, 295 „ю2“, 296 „ш2“, 297 „а2“, 300 „п1ж“, 301 „п1“, 301 „н1“, 301 „ч1“, 302 „з“, 319 „о“, 320 „г“, 320 „е“, 320 „з“, 320 „р“, 320 „н1“ и 320 „г3“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони: BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) и доп. със Заповед № РД-1068/07.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 90/11.11.2022 г.), BG0000233 „Студена река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-341/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 54/29.06.2021 г.), BG0000231 „Беленска гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-694/25.08.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 81/2020 г.), BG0002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.) и BG0000608 „Ломовете“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.).

Писмо до възложителя с изх. И-4885/22.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4885/22.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Технологична и екологична, модернизация и автоматизация на стопанството", с местоположение ПИ с идентификатор 51956.114.245 по КК и КР на с. Нова Черна, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. И-4884/22.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4884/22.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Екологична модернизация и енергийна ефективност на стопанството", с местоположение УПИ XII, кв. 54 по плана на с. Беловец, общ. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. И-4881/22.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4881/22.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Технологична модернизация в закупуване на нова механизация за животновъдното стопанство", с местоположение ПИ с идентификатор 07603.912.489 по КК и КР на гр. Бяла, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. И-4878/22.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4878/22.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект Пускова и приемна камера на ГО Разград DN300", с местоположение ПИ с идентификатори 17066.24.16 и 17066.24.122 по КК и КР на с. Гороцвет, общ. Лозница и ПИ с Идентификатори 61710.7.133 и 61710.7.32 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-4867/22.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4867/22.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ XXVII-358 и УПИ XXVIII-357, кв. 40 по регулационния план на с. Батишница, общ. Две могили"

Писмо до възложителя с изх. И-4850/21.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4850/21.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатори 11990.17.11, 11990.17.12 по КК и КР на с. Войново, общ. Алфатар и ПИ с идентификатор 00415.166.27 по КК и КР на гр. Алфатар, общ. Алфатар

Галерия