За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-9-ПР/2024 г.

Решение № РУ-9-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Обособяване на производствен цех за пелети, от дървесен чипс и дървени отпадъци, с местоположение сгради с идентификатори 07603.501.2958.1, 07603.501.2958.2 и 07603.501.2958.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, обл. Русе”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ИВАНОВИ ГРУП 1999“ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 15.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41982

Решение № РУ-8-ПР/2024 г.

Решение № РУ-8-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци от пластмаса, стъкло, води от маслено-водни сепаратори, машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи, нехлорирани емулсии и други”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1513 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „МИТАˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 12.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45946

Решение № РУ-6-ПР/2024 г.

Решение № РУ-6-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец с цел водоснабдяване на производствена дейност”, с местоположение ПИ с идентификатор 80460.187.11 по КК и КР на село Червена вода, община Русе , с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „НИНАХИМ” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 01.02.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/45700

Решение № РУ-5-ПР/2024 г.

Решение № РУ-5-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за „Ново трасе на част от ВЕЛ 110 kV „Каменово” в землището на град Ветово, община Ветово, област Русе”, с местоположение Поземлени имоти с идентификатори 10803.106.834, 10803.106.835, 10803.107.478, 10803.107.7, 10803.107.8, 10803.107.479, 10803.107.495, 10803.107.496, 10803.107.497, 10803.107.498, 10803.107.493, 10803.21.267, 10803.21.268, 10803.21.3, 10803.20.1, 10803.20.2, 10803.20.3, 10803.20.267, 10803.19.5, 10803.19.4, 10803.19.3, 10803.19.2, 10803.19.267, 10803.19.270, 10803.7.7, 10803.7.275, 10803.7.276, 10803.7.277, 10803.230.271, 10803.7.272, 10803.7.293, 10803.7.289, 10803.7.290, 10803.217.219, 10803.217.12, 10803.217.13, 10803.217.798, 10803.216.12, 10803.216.11 и 10803.216.4 по КККР на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС”.

Възложител – „Електроенергиен Системен Оператор” ЕАД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 19.01.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46270

Уведомление с вх. № АО-705/05.02.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-705/05.02.2024 г. и внесена допълнителна информация с вх. № АО-705-(1)/09.02.2024 г. за инвестиционно предложение за „Преустройство на част от съществуващо метално хале в цех за печене и пакетиране на ядкиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 15031.502.2 по кадастралната карта и кадастраните регистри на гр. Главиница и възложител „ЕСДИ-04ˮ ЕООД

Решение № РУ-4-П/2024 г.

Решение № РУ-4-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изменение на съгласувано проектно предложение за изграждане на тръбен кладенец в границите на ПИ с идентификатор 81150.721.181 по КК и КР на с. Чернолик, общ. Дулово - промяна в дълбочината на тръбния кладенец от 150 м на 200 м”.

Възложител – А. Адил

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.02.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38632

Уведомление с вх. № АО-5003/04.10.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5003/04.10.2023 г. и допълнителна информация с вх. № АО-5003-(4)/30.11.2023 г за инвестиционно предложение „Почистване на имоти от дървесна и храстовидна растителност”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори: 02467.54.1, 02467.63.3 и 02467.205.12 по КККР на с. Балкански, 18589.7.277 по КККР на с. Гецово, 56890.62.106 по КККР на с. Побит камък, 80724.23.6 по КККР на с. Черковна, 24829.33.389 по КККР на с. Дянково и 87624.6.56 по КККР на с. Ясеновец, общ. Разград и 38830.138.3 и 38830.138.8 по КККР на с. Костанденец и 77308.272.17 и 77308.310.8 по КККР на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, възложители: „РОМФАРМ КОМПАНИ” ООД, „С.И.Г.” ООД и  „СТАВЕН” АД.

Уведомление с вх. № АО-787/08.02.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-787/08.02.2024 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на работилница за месопреработкаˮ, с УПИ I-473, кв. 48 по плана на гр. Лозница и  възложител Р. Манчев

Уведомление с вх. № АО-578/29.01.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-578/29.01.2024 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на плодосушилня със склад за готова продукция в УПИ II, кв. 94 по плана на гр. Кубрат (ПИ с идентификатор 40422.504.610)ˮ, с възложител „Фрутиспераˮ ООД

Уведомление с вх. № АО-440/23.01.2024. г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-440/23.01.2024 г. за инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец с цел напояване на 300 дка трайни насаждения – бадеми” с възложител „Ариес-14ˮ ООД

Галерия