За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-25-П/2024 г.

Решение № РУ-25-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изграждане на резервоарно стопанство за дестилиран глицерин, метанол, натриев метилат и растителни масла, с авторазтоварище, в границите на поземлени имоти с идентификатори 47336.82.54 и 47336.82.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе”.

Възложител – „ЕФ ДИ КОМЕРС“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.06.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40346

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, за ИП с възложител А. Ю.

Днес, 06.06.2024 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Русе оповестява за постъпило искане и внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 10803.169.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ветово, обл. Русе.

Възложител – А. Юсеинова.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-2624-4/04.06.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47611

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, за ИП с възложител Община Две могили

Днес, 07.06.2024 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Русе оповестява за постъпило искане и внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Две могили.

Възложител – Община Две могили.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-2436-4/05.06.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47594

Решение № РУ-46-ПР/2024 г.

Решение № РУ-46-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане и организиране на къмпинг в границите на поземлен имот с идентификатор 39205.90.179 по КККР на с. Кошов, общ. Иваново”.

Възложители: К. Ц. Колева

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 07.06.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47160

Решение № РУ-45-ПР/2024 г.

Решение № РУ-45-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за отглеждане на 16 920 броя кокошки носачкиˮ, с местоположение УПИ IX-1563, кв. 132 по пана на гр. Глоджево, общ. Ветово

Възложители: „КЛАС-КОМЕРС-2ˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 07.06.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46455

Община Две могили санкционирана за посещения на туристи над допустимия брой в пещерата „Орлова чука“

Акт за установяване на административно нарушение е съставен на кмета на община Две могили за нарушение на условия в заповедта за обявяване на природна забележителност „Орлова чука“ през май. Нарушението е установено след извънредна проверка, при която инспекцията се е самосезирала. Изискан е достъп до системата за видеонаблюдение, при което е установено, че от 1 до 7 май в пещерата са влизали групи над определения брой – над 15, което представлява нарушение на Закона за защитените територии.

Останалите два, от общо трите акта, съставени през май  в резултат на контролната дейност са на „Топлофикация Русе“ АД за неизвършени собствени периодични измервания (СПИ) на концентрациите на метали и неметали, в нарушение на  Закона за чистотата на атмосферния въздух и на кмета на Сливо поле, затова, че не спазил процедура за съгласуване на планове и програми съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда. 

През май експертите на РИОСВ - Русе са извършили 93 проверки на 80 обекта от контролираната територия. В рамките на осъществения контрол са дадени 63 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия с екологичното законодателство. От директора на РИОСВ - Русе са издадени 6 наказателни постановления, с което на юридически лица са наложени имуществени санкции в общ размер на 266 100 лв. Сключени са 5 споразумения с физически и юридически лица по Закона за административните нарушения и наказания, с което по издадени наказателни постановления са постъпили средства в размер на 5810 лв. 

Общо събраните суми от РИОСВ - Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 21 600 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) 50 984,30 лв. От структурите на НАП през месец май 2024 г. по наложени административни мерки са постъпили 1 000 лв.   

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през май е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

РИОСВ - Русе: Зачестяват случаите на ненужна помощ спрямо животни

В РИОСВ-Русе зачестяват сигналите, при които се установява, че граждани предприемат мерки по „оказване на помощ“ на животни, които не са в безпомощно състояние. Само за месец в инспекцията са постъпили 5 сигнала за животни - за костенурки и таралежи, които са намерени в паркове или междублокови пространства и са преместени или освобождавани.

Законът за биологичното разнообразие категорично забранява всякакви форми на умишлено улавяне или преместване, освобождаване или обезпокояване на защитени видове животни, особено през размножителния им период.

Срещата с таралежи и по-рядко костенурки в градска среда не е необичайно явление, тъй като те живеят в близост до обитавани от хора места като селскостопански дворове, предградия, градини, паркове, гробища. Своеволната грижа за животното невинаги е най-доброто, което може да се направи за него. Обикновено през пролетта, лятото и до ранна есен, е много вероятно да бъде преместен женски таралеж, който има малки, които ще останат без майка. Екоинспекторите призовават гражданите да се обаждат в инспекцията или близкото горско/ловно стопанство при намерен защитен животински вид.

Специалистите от Спасителния център за диви животни са изготвили нарочна инструкция, в която подробно са описани стъпките, които следва да се предприемат при намиране на бедстващ екземпляр. Тя е публикувана на интернет страницата на инспекцията на адрес: https://www.riosv-ruse.org/signali/11644-kakvo-da-napravim-kogato-namerim-bedstvashto-zhivotno

РИОСВ-Русе връчи два акта за установени нарушения на „Оргахим Резинс“ АД

Експерти на РИОСВ - Русе съставиха и връчиха днес два акта за нарушения на Закона за опазване на околната среда на „Оргахим Резинс“ АД, констатирани при извънредната проверка, в извънработно време, по заповед на директора на екоинспекцията на 21 май.

Едното нарушение е за неспазено условие в Комплексното разрешително на дружеството, за доказано с анализ на резултатите от водните проби отклонение от нормата по показател химична потребност от кислород, заложена в актуализирания договор с ВиК оператора.

Актът за второто нарушение е свързан с неспазване на дадено още през 2022 г. предписание, с постоянен срок, за недопускане на разливи и наличие на органично замърсяване в Локалната пречиствателна станция (ЛПСОВ) на дружеството. При проверката, в събирателната камера на станцията е установено наличие на химически продукти със силна органична миризма, във вид на плаваща консистенция с ръждиво-кафяв цвят, които не могат да бъдат пречистени при съществуващата технология, а именно - утаяване, без внасяне на допълнителни химикали в нея. Целта на предписанието е да се предотврати постъпването им в градска канализационна мрежа. Отвеждането на тези отпадъчни води с химикали в канализацията на Русе, води до отделяне на специфична химична миризма, за която постъпват сигнали.

Предстои да се определи размерът на наказанието. РИОСВ - Русе ще продължи да осъществява стриктен контрол на дружеството.

Експерти на РИОСВ - Русе с акция за почистване в Деня на околната среда

Експерти на РИОСВ - Русе, представители на общината и ОП „Паркстрой - Русе“ почистиха днес терена от Музея на транспорта в Русе (ул. „Братя Обретенови“) до бул. „Придунавски“.  Събрани са 12 чувала, с вместимост 60 литра, с отпадъци от опаковки - пластмаса, хартия, метални кенчета, текстил и др. Събраните отпадъци са предадени на фирма, притежаваща съответното разрешително. Инициативата се проведе под мотото „Отпадъците са ресурс и той не трябва да се изхвърля“, посвещава се на Световния ден на околната среда 5 юни.

Отпадъците от опаковки са най-често срещаните замърсители в околната среда. Освен, че лишават градската инфраструктура и ландшафтните терени от естетика и комфорт на гражданите, те често остават неоползотворени. Разделното им събиране и последващото им  рециклиране има големи ползи за околната среда, основните от които са пестене на природни ресурси, намаляване на обема на сметищата, чиста природна среда и изгода за потребителите. В град Русе системата за разделно събиране е с три контейнера - жълт за пластмаса, син за хартия и зелен за стъкло. В тях с събират потоците отпадъци от опаковки. 

Поддържането на чиста градска среда и разделно събиране на отпадъците от опаковки е само една малка стъпка, за която всеки от нас може да полага минимални усилия, не само в Деня на околната среда, а ежедневно.

Правилата за разделно събиране на отпадъци от опаковки можете да видите тук

DSC04746 1 DSC04760 2 DSC04765 3
DSC04776 4 DSC04792 08 DSC04790 7
DSC04780 5 DSC04781 06 DSC04793 09

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНСˮ ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Стълбовни линии 110 kV от двоен ВЕ 110 kV "Развигор - Топола" до нова ВС 110 kV, за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа в поземлени имоти с идентификатори 35715.25.459, 35715.25.329 и 35715.26.457 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Каменар, общ. Лозница и 10759.72.340 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Веселина, общ. Лозница към преносната електрическа мрежаˮ

Възложител – „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНСˮ ООД

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2456-(2)/30.05.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47490

 

 

 

 

Галерия