За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-361/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-361/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на мачков трансформаторен пост Агропласмент", с местоположение ПИ 63427.85.42 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-360/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-360/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на площадкова канализация и напорно канализационно отклонение за УПИ VIII-42, кв. 520, ИПЗ, гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-358/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-358/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Заздравяване на компрометирани участъци на пътната настилка в участъка от км 43+920 до км 46+771, част от обект II-23 Русе – Кубрат – Исперих – Дулово от км 0+030 до км 46+771", с местоположение ПИ 40422.505.3174, 40422.505.3041, 40422.505.3042 и 40422.505.3097 по КККР на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № И-357/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-357/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Оптична кабелна свързаност на А1 България – отклонение от съществуваща електронна съобщителна мрежа на територията на гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.8.924 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-356/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-356/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на нов участък от уличен водопровод Ф63 мм от крайна точка на уличен водопровод Ф60 по ул. Розова долина до УПИ VIII-116, кв. 45а по плана на с. Нисово, общ. Иваново, обл. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-353/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-353/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Монтаж на два броя фургони за търговски обект", с местоположение ПИ 61710.612.5348 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-352/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-352/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на съществуващи сгради с идентификатори 00415.501.647.6 и 00415.501.647.8 - част от Основно училище Христо Ботев, гр. Алфатар"

Писмо до възложителя с изх. № И-351/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-351/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 63427.8.1217 по КК и КР на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-350/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-350/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Оптимиризане на производствените процеси на Винарска къща Левента", с местоположение ПИ 63427.156.849

Галерия