За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1954/11.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1954/11.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Паметник на Хан Кубрат в централната градска част на гр. Кубрат", с местоположение ПИ с идентификатор 40422.505.2191 по КК и КР на гр. Кубрат, общ. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. И-1953/11.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1953/11.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Увеличаване на количеството водни маси по Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения 11591390/29.03.2022 г.", с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.169 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-1944/11.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1944/11.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Експлоатация на ведомствена бензиностанция", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.227 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1943/11.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1943/11.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна в параметрите, при които е издадено становище с изх. И-1636/14.04.2022 г.; Изграждане на спринклерна инсталация в помпено помещение на система за пожарогасене в цех Етилов алкохол, сграда с идентификатор 61710.506.26.126; Изграждане на линия на NaOH от Р3325 в цех Рафинерия до Т9152 в цех Етилов алкохол; Монтаж на два броя подгреватели (топлообменници) в цех Рафинерия", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.506.26 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-1940/10.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1940/10.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Енергийно обновяване на сграда - склад за лекарства с идентификатор 61710.501.677.1 по КК и КР на гр. Разград и изграждане на фотоволтаична система за собствени нужди с мощност 30 kW"

Писмо до възложителя с изх. И-1939/10.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1939/10.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Енергийно обновяване на сграда - склад за лекарства с идентификатор 61710.501.676.1 по КК и КР на гр. Разград и изграждане на фотоволтаична система за собствени нужди с мощност 15 kW"

Писмо до възложителя с изх. И-1931/10.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1931/10.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Аварийно възстановяване на проводимостта на канал, находящ се в село Просена, община Русе, улица Батак, с ремонт на мостово съоръжение"

Писмо до възложителя с изх. И-1929/10.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1929/10.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници - Фотоволтаична централа с мощност 3500 kW", с местоположение УПИ I, кв. 101 по плана на гр. Лозница, общ. Лозница

Писмо до възложителя с изх. И-1928/10.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1928/10.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението от земеделска в горска територия на поземлени имоти 07603.34.267, 07603.4.340, 07603.908.454, 07603.912.706, 07603.211.804, 07603.908.869, 07603.211.950, 07603.214.956, 07603.61.989, 07603.15.46, 07603.17.22, 07603.17.45, 07603.20.32, 07603.30.14, 07603.30.44, 07603.30.51, 07603.30.52, 07603.34.8, 07603.43.17, 07603.46.9, 07603.46.13, 07603.46.24, 07603.47.39, 07603.53.9, 07603.55.5, 07603.62.21, 07603.63.6, 07603.63.15, 07603.66.11, 07603.66.21, 07603.66.34, 07603.68.19, 07603.80.4, 07603.80.8, 07603.81.6, 07603.81.14, 07603.83.23, 07603.85.9, 07603.85.34, 07603.85.55, 07603.125.31, 07603.248.4 , 07603.248.13, 07603.248.14, 07603.903.216, 07603.905.38, 07603.907.327 в землището на гр. Бяла, общ. Бяла"

Писмо до възложителя с изх. И-1927/10.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1927/10.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението от земеделска в горска територия на поземлени имоти 23916.117.76, 23916.120.269, 23916.13.18, 23916.14.9, 23916.15.14, 23916.22.1, 23916.23.1, 23916.34.2, 23916.41.1, 23916.89.1, 23916.94.1, 23916.110.1, 23916.119.1, 23916.122.1, 23916.123.1 и 23916.125.1 в землището на с. Дряновец, общ. Бяла"

Галерия