За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-4779/17.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-4779/17.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план - Изменение ппан за улична регулация (ПУП-ИПУР) от ОТ 10893 до ОТ 10894 u от ОТ 10893 до ОТ 10975 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на имот 63427.6.314 пo КК и КР на гр. Русе, м. Конубунар"

Писмо до възложителя с изх. № И-4778/17.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-4778/17.11.2023Горскостопански план на горите, собственост на Община Цар Калоян, попадащи в териториалния обхват на ТП ДГС Разград", с местоположение с. Езерче и гр. Цар Калоян

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП в възложител „ОРИЕНТ СТРОЙ“ ЕООД..

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план – План за изменение на регулационен план и застроителен план за част от кв. 52, УПИ I-3883, II-3883, III-3883 по плана на гр. Разград.

Възложител „ОРИЕНТ СТРОЙ“ ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5388-2/23.11.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/45870

 

 

 

Изходящ № АО-5483-(1)/20.11.2023 г.

Съобщение за Изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на транспортната техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за поземлени имоти с идентификатори 35715.17.129, 35715.40.129, 35715.17.263, 35715.17.132, 35715.19.143 и 35715.19.264 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Каменар, общ. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № И-4775/17.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-4775/17.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанка програма", с местоположение ПИ с идентификатор 36703.47.6 по КККР на с. Кацелово

Писмо до възложителя с изх. № И-4774/17.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-4774/17.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална изходна мощност до 150 kW и инсталирана пикова мощност до 192.5 kW за собствени нужди", с местоположение ПИ с идентификатор 67526.58.53 по КККР на с. Смилец

Писмо до възложителя с изх. № И-4766/16.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-4766/16.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Канализационно отклонение от същ. уличен канал по ул. Руен за ПИ с идентификатор 63427.3.56 по КК и КР на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-4765/16.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-4765/16.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Модернизация на образователната инфраструктура - ремонт на Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов", гр. Русе, бул. Липник № 5 и преустройство на промишлена сграда /плетачна работилница/ в многофункционална зала /аула/ към учебен корпус", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.2003 по КККР на гр. Русе

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „БЯЛА ЕНЕРДЖИˮ ООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Бяла в обхват: Поземлени имоти с идентификатори 07603.211.952, 07603.211.562, 07603.211.672 и 07603.211.561 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, местност „Трапито” и последващо разработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имотите с цел промяна предназначението им от земеделска земя в урбанизирана територия и последващо изграждане на фотоволтаична централа

Възложител – „БЯЛА ЕНЕРДЖИˮ ООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4070-(3)/20.11.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45236

 

 

 

 

Галерия