За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1248/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1248/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Преместване на съществуващ пчелин в горска територия", с местоположение горски подотдел 336-з в землището на с. Попрусаново

Писмо до възложителя с изх. № И-1247/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1247/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на пункт за технически прегледи в автомивка и обособяване на автокъща", с местоположение ПИ с идентификатор 44166.1.383 по КККР на гр. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № И-1246/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1246/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Електрическо захранване с ел. кабел 1 kV на фотоволтаична електрическа инсталация с мощност до 30 kW", с местоположение ПИ с идентификатор 35242.600.2110 по КККР на с. Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. № И-1245/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1245/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план - план за улична регулация на тупик, план за регулация и план за застрояване за имот с идентификатор 63427.15.480 по КК и КР на гр. Русе, местност Христо Македонски", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.15.48 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1235/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1235/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Подмяна на съществуваща технологична линия за производство на солети", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.501.31 по КККР на гр. Разград

Важно: Прекъсване на електрозахранването в сградата на РИОСВ-Русе

На 12 април 2022 г. (петък), в периода от 8.30 - до 16.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе (бул. „Придунавски“ № 20) ще бъде прекъснато електрозахранването поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия от страна на „ЕНЕРГО ПРО Варна“ ЕАД. Това може да затрудни обслужването на клиентите и връзката с екоинспекцията, за което поднасяме извинения.

Екип на РИОСВ-Русе 

Писмо до възложителя с изх. № И-1229/28.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1229/28.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на част от покрив на учебен корпус Б-2", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.501.31 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1227/28.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1227/28.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Многофамилна жилищна сграда с обществено обслужващ първи етаж и апартхотел", с местоположение ПИ с идентификатор 40422.505.1189 по КК и КР на гр. Кубрат, общ. Кубрат

Изходящ № АО-1787-(1)/01.04.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Премахване на горскодървесна растителност в поземлен имот с идентификатор 56890.15.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Побит камък, общ. Разград ˮ

Изходящ № АО-1719-(1)/01.04.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Премахване на горскодървесна растителност в поземлен имот с идентификатор 24829.28.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дянково, общ. Разградˮ

Галерия