За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1909/09.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1909/09.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението от земеделска в горска територия на поземлени имоти 04162.18.1, 04162.19.1, 04162.20.1, 04162.57.1, 04162.59.1, 04162.60.3, 04162.61.1, 04162.68.1, 04162.94.1, 04162.117.1, 04162.128.1 в землището на с. Бистренци, общ. Бяла"

Решение № РУ-40-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-40-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 05611.168.3, местност „В селото-юг“ по КК и КР на град Борово, община Борово.

Възложител – НОРД ИНВЕСТ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.05.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42782

Изходящ № АО-2402-(1)/27.04.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Ведомствена бензиностанция ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 41143.506.4 по КККР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Решение № РУ-33-ПР/2023 г.

Решение № РУ-33-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Изграждане на нафтово стопанство, на територията на  съществуваща асфалтова база, с местоположение УПИ II-632, кв. 62 по плана на с. Зафирово, общ. Главиница ”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ПЪТПЕРФЕКТ-Т“ ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 17.05.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42416

Решение № РУ-32-ПР/2023 г.

Решение № РУ-32-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на тръбен кладенец за захранване на поливна система и измиване на селскостопански машини (водоснабдяване за други цели)ˮ с местоположение – поземлен имот с идентификатор 47336.63.371 по КК и КР на гр. Мартен, общ. Русе, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - „МЕГАТРОНˮ ЕАД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 17.05.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42400

Решение № РУ-31-ПР/2023 г.

Решение № РУ-31-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Тръбопровод за денатуриране и смесване на технически алкохол”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител - „АДМ Разград“ ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 17.05.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42149

Писмо до възложителя с изх. И-1904/09.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1904/09.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична инсталация за собствени нужди на покрива на съществуващи сгради", с местоположение ПИ с идентификатори 77308.504.9073.1 и 77308.504.976.1 по КК и КР на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. И-1903/09.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1903/09.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението от земеделска в горска територия на поземлени имоти в землището на с. Пейчиново, общ. Бяла", с местоположение ПИ с идентификатори 55720.44.65. 55720.58.51, 55720.119.88, 55720.119.89, 55720.91.95, 55720.96.106, 55720.96.108, 55720.91.111, 55720.66.2, 55720.66.3, 55720.90.7, 5572091.36, 55720.92.7, 55720.111.1, 55720.112.1, 55720.121.1, 55720.122.12, 55720.123.5 по КК и КР на с. Пейчиново, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. И-1902/09.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1902/09.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Хотелски комплекс Космополитан гр. Русе", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.4829 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Галерия