За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Указания

Указания до възложителя “СРС - БЪЛГАРИЯ” ООД

УКАЗАНИЯ ДО

Г-Н НИКОЛАЙ САЧАНСКИ

УПРАВИТЕЛ НА “СРС - БЪЛГАРИЯ” ООД

 

Относно: Процедура по оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на Ветроенергиен парк “Исперих”, включващ 32 ветрогенератора с обща мощност 128 MW

 

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САЧАНСКИ, 

    Представляваното от Вас дружество – “СРС - БЪЛГАРИЯ” ООД е възложител на инвестиционно предложение /ИП/ за изграждане на Ветроенергиен парк “Исперих”, включващ 32 ветрогенератора с обща мощност 128 MW, в землищата на с. Голям Поровец и с. Лъвино, общ. Исперих и с. Ножарово и с. Владимировци, общ. Самуил. Процедурата по ОВОС е прекратена с Решение № РУ-15-П - 17.06.2022 г., на основание чл. 2а, ал. 6 и ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с чл. 101, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда. Цитираното решение е изпратено на седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна 9002, Район Приморски, ул. “Найден Геров” № 28, ап. 1 – писмо с Изх. № И-2446/17.06.2022 г. Съгласно разносен лист - Образец 250 писмото е върнато с клеймо „Непотърсено“ на дата 12.07.2022 г. С цитираното писмо и решението за прекратяване на процедурата по ОВОС можете да се запознаете и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/8164

Указания до възложителя "СРС-България" ООД/05.05.2022 г.

УКАЗАНИЯ ДО

Г-Н НИКОЛАЙ САЧАНСКИ

УПРАВИТЕЛ НА “СРС - БЪЛГАРИЯ” ООД

Относно: Процедура по оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на Ветроенергиен парк “Исперих”, включващ 32 ветрогенератора с обща мощност 128 MW

 

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САЧАНСКИ,

 Представляваното от Вас дружество – “СРС - БЪЛГАРИЯ” ООД е възложител на инвестиционно предложение /ИП/ за изграждане на Ветроенергиен парк “Исперих”, включващ 32 ветрогенератора с обща мощност 128 MW, в землищата на с. Голям Поровец и с. Лъвино, общ. Исперих и с. Ножарово и с. Владимировци, общ. Самуил. За цитираното ИП е проведена процедура по Глава шеста на Закона за опазване на околната среда - ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 21/2021 г.), която е завършила с издаването на Решение № РУ-84-ПР/30.12.2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, с разпоредителна част да се извърши ОВОС. Решението е получено на адреса на управление на дружеството на дата 04.01.2011 г. Във връзка с указания на РИОСВ-Русе, на дата 21.12.2020 г. е представен план за мониторингово проучване на орнитофауната в района на ИП.

Предвид на това, че повече от 12 месеца не сте внесли в РИОСВ-Русе за консултация задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС по реда на чл. 10, ал. 5 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  - Наредбата за ОВОС (ДВ,  бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), Ви информирам за следното:

 1. На основание чл. 2а, ал. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, определям срок до 14 дни от съобщаване на настоящите указания за представяне в РИОСВ-Русе за консултация задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС или да внесете искане за прекратяване на процедурата;
 2. Ако в определения срок не се получи отговор или изисканата документация не бъде представена, процедурата по ОВОС ще бъде прекратена. 

За необходимостта от представяне на задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС вече сте информирани с писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № И-133/20.01.2022 г., изпратено чрез „Български пощи“ ЕАД, на седалището и адреса на управление на дружеството. Съгласно разносен лист - Образец 250 писмото е върнато с клеймо „Непотърсено“ на дата 16.02.2022 г. С цитираното писмо можете да се запознаете и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/8164

Важно: Указания за кандидатстване по мярка 6.3. от Програмата за развитие на селските райони

Кандидатстването за финансиране по  мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”” от Програма за развитие на селските райони 2014- 2020 г.

За издаване на становище от компетентния орган по околна среда - РИОСВ-Русе за съответствие на режимите на защитените територии, въведени със закона за защитените територии или режимите на защитените зони, въведени със Закона за биологичното разнообразие кандидатите трябва да представят следния набор от документи:

 1. Попълнено уведомление за план/програма по чл. 10 от Наредбата за оценка на съвместимостта  по образец /www.riosv-ruse.org/ административно обслужване/формуляри/;
 2. Актуална скица/и на имота/тите;
 3. Документ за собственост или право на ползване на имота (нотариален акт, договор за наем и/или аренда);
 4. Копие на изготвен бизнес план или описание на намеренията;
 5. Когато се касае за съществуващ животновъден обект, следва да се приложи и копие на удостоверението за регистрация на обекта, издадено от съответната Областна дирекция по безопасност на храните.

Ново: Екологична оценка на стратегии за Водено от общностите местно развитие

Ново: Екологична оценка на стратегии за Водено от общностите местно развитие

По повод на изготвените проекти на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на Местните инициатични групи /МИГ/ на територията на цялата страна и предвид, че крайните срокове за подаване на стратегиите по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. са до края на месец май, се допуска едновременно подаване от МИГ на бланка за уведомление по чл. 8 и искане по чл. 8а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми – Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. ДВ, бр. 12/2016 г.), за възможно произнасяне на РИОСВ в едномесечния срок по процедурата по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 101/2015 г.).

При попълване на Искането за преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) – Приложение № 4 към чл. 8а от Наредба за ЕО, следва коректно да се отбележи, че органът по одобряване на стратегията е Общото събрание на МИГ. 

Ръководството на Европейската комисия относно обхвата на Анекс I и Анекс II на Директивата за ОВОС -2015 г.

Ръководството на Европейската комисия относно обхвата на Анекс I и Анекс  II на Директивата за ОВОС -2015 г. , е преведено на български език. Публикувано е на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите на адрес: http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=637

Указания за кандидатстване по мярка 6.1. от Програмата за развитие на селските райони

Кандидатстването за финансиране по  мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопанства от Програма за развитие на селските райони 2014- 2020.

За издаване на становище от компетентния орган по околна среда- РИОСВ-Русе за съответствие на режимите на защитените територии, въведени със закона за защитените територии или режимите на защитените зони, въведени със Закона за биологичното разнообразие кандидатите трябва да представят следния набор от документи:

 1. Попълнено уведомление за план/програма по образец /www.riosv-ruse.org/ административно обслужване/формуляри/;
 2. Копие на изготвен бизнес план;
 3. Актуална скица/и на имота/тите;
 4. Аренден договор /при наличие на такъв/ и др.

Съобщение относно участие на НПО в заседания на ЕЕС при РИОСВ-Русе

Съобщение относно участие на НПО в заседания на ЕЕС при РИОСВ-Русе отвори

Становище относно закупуване на земеделска техника по мярка 4.1. от ПРСС

Становище относно закупуване на земеделска техника по мярка 4.1. от ПРСС отвори

ПИД на Правилника за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към РИОСВ

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните инспекции по околната среда и водите отвори

 

 

Галерия