За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Указания

Указания до управителя на „ГЕЛИГ“ ЕООД

УКАЗАНИЯ ДО

Г-Н ГЮНАЙ СЕФЕР

УПРАВИТЕЛ НА „ГЕЛИГ“ ЕООД

Относно: Постъпило в РИОСВ–Русе уведомление с Вх. № АО-4071/04.08.2023 г. за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване /ИПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 55186.100.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паисиево, общ. Дулово с цел създаване на устройствена основа за обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и оползотворяване отпадъци от пластмаса и хартия 

 

      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕФЕР,

По процедура, започнала с внасяне в деловодството на РИОСВ–Русе на уведомление с Вх. № АО-4071/04.08.2023 г., представляваното от Вас дружество е възложител на ИПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 55186.100.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паисиево, общ. Дулово с цел създаване на устройствена основа за обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и оползотворяване отпадъци от пластмаса и хартия. 

Документацията е внесена единствено на хартиен носител. Не е приложен изискващият се електронен носител, описан от Вас като Приложение № 2. След преглед на хартиения носител на информацията, се установява, че документацията не е представена в нейната цялост. Не са приложени още:

 1. Заданието за устройствения план и скицата предложение, описани от Вас като Приложение № 1 (на основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми);
 2. Заповед № РД-04-417/21.07.2023 г. на кмета на Община Дулово за допускане изработването на ИПУП-ПЗ (във връзка с доказване на правата на „ГЕЛИГ“ ЕООД да бъде възложител по смисъла на по смисъла на т. 21 от §1 на Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда), описана от Вас като Приложение № 1.

      Предвид гореизложеното и за определяне на приложимата съгласувателна процедура очаквам своевременно да ни представите допълнително:

 • Заданието за устройствения план по смисъла на Закона за устройство на територията;
 • Скицата предложение за изменение да действащия ПУП;
 • Заповед № РД-04-417/21.07.2023 г. на кмета на Община Дулово за допускане изработването на ИПУП-ПЗ;
 • Електронен носител на документацията в нейната цялост.

Горната документация вече е изискана с писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № АО-4071-1/08.08.2023 г. Цитираното писмо е изпратено на адреса на седалището и управлението на фирмата. Съгласно разносен лист - Образец 250 писмото е върнато с клеймо „Преместен“ на дата 09.08.2023 г.  

Указания до управителя на „РИО БЕТ“ ЕООД

УКАЗАНИЯ ДО

Г-Н РАФИ ОСМАНОВ

УПРАВИТЕЛ НА „РИО БЕТ“ ЕООД

 

Относно: Документация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение - „Преустройство на два броя работилници за метали в кравеферма, с капацитет 40 бр. едър рогат добитък, в границите на УПИ XXXI-„За производствени и складови дейности“, кв. 61 по Подробен устройствен план на с. Бисерци, общ. Кубрат“

 

      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОСМАНОВ,

 

По процедура, започнала с внасяне в деловодството на РИОСВ–Русе на уведомление за инвестиционно предложение /ИП/ с Вх. № АО-4350/18.10.2017 г., представляваното от Вас дружество е възложител на инвестиционно предложение /ИП/ - „Преустройство на два броя работилници за метали в кравеферма, с капацитет 40 бр. едър рогат добитък, в границите на УПИ XXXI-„За производствени и складови дейности“, кв. 61 по Подробен устройствен план на с. Бисерци, общ. Кубрат“.

За цитираното ИП е проведена процедура по Глава шеста на Закона за опазване на околната среда - ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 102/2022 г.), която е завършила с издаването на Решение № РУ-13-ПР/06.02.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с разпоредителна част да се извърши ОВОС. Решението не е обжалвано в законоустановения 14-дневен срок след оповестяването и получаването му и е влязло в сила към дата 05.04.2018 г. 

Предвид на това, че повече от 12 месеца не сте внесли в РИОСВ-Русе за консултация задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС по чл. 10, ал. 5 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  - Наредбата за ОВОС (ДВ,  бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 62/2022 г.), с писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № АО-4350-1/14.07.2023 г. сте информиран за следното:

 1. На основание чл. 2а, ал. 6 от Наредбата за ОВОС, е определен срок до 14 дни от получаване на писмото за представяне в РИОСВ-Русе за консултация задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС или да внесете искане за прекратяване на процедурата;
 2. Ако в определения срок не се получи отговор или изисканата документация не бъде представена, процедурата по ОВОС ще бъде прекратена.

Цитираното писмо е изпратено на адреса на седалището и управлението на фирмата. Съгласно разносен лист - Образец 250 писмото е върнато с клеймо „Непотърсено“ на дата 08.08.2023 г. С горното писмо можете да се запознаете и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/22568

Указания до управителя на „МК ФЕРА ВИТА 1” ЕООД

ДО

Г-ЖА МАРГАРИТА ПЕТРОВА

УПРАВИТЕЛ НА „МК ФЕРА ВИТА 1” ЕООД (ЕИК 204051300)

ул. „Шести септември” № 177, с. Тръстеник, общ. Иваново

Относно: Извършена планова проверка по документи във връзка с Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № РУ-29-ПР/2018 г. За инвестиционното предложение (ИП) „Преустройство, реконструкция и модернизация на съществуващи сгради в цех за студено пресовани растителни масла” 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, РИОСВ-Русе съобщава, че във връзка с плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2023 г., на дата 13.06.2023 г. в Административната сграда на РИОСВ-Русе, се осъществи проверка по документи във връзка с инвестиционното предложение „Преустройство, реконструкция и модернизация на съществуващи сгради в цех за студено пресовани растителни масла”, за което е проведена процедура по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, завършила с Решение № РУ-29-ПР/2018 г. на Директора на РИОСВ-Русе, с характер: да не се извършва ОВОС. Проверката се извърши след изтичане на срока по чл. 93, ал. 8 на Закона за опазване на околната среда, с цел установяване правното действие на цитираното решение. Установи се, че не е налице достатъчно минимално необходимо условие, за да се счита, че е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, Решение № РУ-29-ПР/2018 е загубило правно действие и не следва да послужи за одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на съответния специален закон. В хода на проверката е съставен Констативен протокол № 8-ЕЕ/2023 г.   

Съобщение до Георги Божинов, управител на „МБ Фарм” ООД

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, РИОСВ-Русе съобщава за проведена контролна проверка по документи на инвестиционно предложение за „Реконструкция, разширение и оборудване на съществуващи сгради за птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 32 747 броя места за птици” на Дружеството „МБ Фарм ООД (ЕИК 204186077, седалище: ул. „Анани Явашев” № 8, гр. Разград), съгласувано с Решение № РУ-11-ПР/2017 г. и съставен Констативен протокол № 24-ЕЕ/2022 г.

Указания до възложителя “СРС - БЪЛГАРИЯ” ООД

УКАЗАНИЯ ДО

Г-Н НИКОЛАЙ САЧАНСКИ

УПРАВИТЕЛ НА “СРС - БЪЛГАРИЯ” ООД

 

Относно: Процедура по оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на Ветроенергиен парк “Исперих”, включващ 32 ветрогенератора с обща мощност 128 MW

 

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САЧАНСКИ, 

    Представляваното от Вас дружество – “СРС - БЪЛГАРИЯ” ООД е възложител на инвестиционно предложение /ИП/ за изграждане на Ветроенергиен парк “Исперих”, включващ 32 ветрогенератора с обща мощност 128 MW, в землищата на с. Голям Поровец и с. Лъвино, общ. Исперих и с. Ножарово и с. Владимировци, общ. Самуил. Процедурата по ОВОС е прекратена с Решение № РУ-15-П - 17.06.2022 г., на основание чл. 2а, ал. 6 и ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с чл. 101, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда. Цитираното решение е изпратено на седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна 9002, Район Приморски, ул. “Найден Геров” № 28, ап. 1 – писмо с Изх. № И-2446/17.06.2022 г. Съгласно разносен лист - Образец 250 писмото е върнато с клеймо „Непотърсено“ на дата 12.07.2022 г. С цитираното писмо и решението за прекратяване на процедурата по ОВОС можете да се запознаете и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/8164

Указания до възложителя "СРС-България" ООД/05.05.2022 г.

УКАЗАНИЯ ДО

Г-Н НИКОЛАЙ САЧАНСКИ

УПРАВИТЕЛ НА “СРС - БЪЛГАРИЯ” ООД

Относно: Процедура по оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на Ветроенергиен парк “Исперих”, включващ 32 ветрогенератора с обща мощност 128 MW

 

     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САЧАНСКИ,

 Представляваното от Вас дружество – “СРС - БЪЛГАРИЯ” ООД е възложител на инвестиционно предложение /ИП/ за изграждане на Ветроенергиен парк “Исперих”, включващ 32 ветрогенератора с обща мощност 128 MW, в землищата на с. Голям Поровец и с. Лъвино, общ. Исперих и с. Ножарово и с. Владимировци, общ. Самуил. За цитираното ИП е проведена процедура по Глава шеста на Закона за опазване на околната среда - ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 21/2021 г.), която е завършила с издаването на Решение № РУ-84-ПР/30.12.2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, с разпоредителна част да се извърши ОВОС. Решението е получено на адреса на управление на дружеството на дата 04.01.2011 г. Във връзка с указания на РИОСВ-Русе, на дата 21.12.2020 г. е представен план за мониторингово проучване на орнитофауната в района на ИП.

Предвид на това, че повече от 12 месеца не сте внесли в РИОСВ-Русе за консултация задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС по реда на чл. 10, ал. 5 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  - Наредбата за ОВОС (ДВ,  бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), Ви информирам за следното:

 1. На основание чл. 2а, ал. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, определям срок до 14 дни от съобщаване на настоящите указания за представяне в РИОСВ-Русе за консултация задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС или да внесете искане за прекратяване на процедурата;
 2. Ако в определения срок не се получи отговор или изисканата документация не бъде представена, процедурата по ОВОС ще бъде прекратена. 

За необходимостта от представяне на задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС вече сте информирани с писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № И-133/20.01.2022 г., изпратено чрез „Български пощи“ ЕАД, на седалището и адреса на управление на дружеството. Съгласно разносен лист - Образец 250 писмото е върнато с клеймо „Непотърсено“ на дата 16.02.2022 г. С цитираното писмо можете да се запознаете и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/8164

Важно: Указания за кандидатстване по мярка 6.3. от Програмата за развитие на селските райони

Кандидатстването за финансиране по  мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”” от Програма за развитие на селските райони 2014- 2020 г.

За издаване на становище от компетентния орган по околна среда - РИОСВ-Русе за съответствие на режимите на защитените територии, въведени със закона за защитените територии или режимите на защитените зони, въведени със Закона за биологичното разнообразие кандидатите трябва да представят следния набор от документи:

 1. Попълнено уведомление за план/програма по чл. 10 от Наредбата за оценка на съвместимостта  по образец /www.riosv-ruse.org/ административно обслужване/формуляри/;
 2. Актуална скица/и на имота/тите;
 3. Документ за собственост или право на ползване на имота (нотариален акт, договор за наем и/или аренда);
 4. Копие на изготвен бизнес план или описание на намеренията;
 5. Когато се касае за съществуващ животновъден обект, следва да се приложи и копие на удостоверението за регистрация на обекта, издадено от съответната Областна дирекция по безопасност на храните.

Ново: Екологична оценка на стратегии за Водено от общностите местно развитие

Ново: Екологична оценка на стратегии за Водено от общностите местно развитие

По повод на изготвените проекти на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на Местните инициатични групи /МИГ/ на територията на цялата страна и предвид, че крайните срокове за подаване на стратегиите по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. са до края на месец май, се допуска едновременно подаване от МИГ на бланка за уведомление по чл. 8 и искане по чл. 8а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми – Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. ДВ, бр. 12/2016 г.), за възможно произнасяне на РИОСВ в едномесечния срок по процедурата по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 101/2015 г.).

При попълване на Искането за преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) – Приложение № 4 към чл. 8а от Наредба за ЕО, следва коректно да се отбележи, че органът по одобряване на стратегията е Общото събрание на МИГ. 

Ръководството на Европейската комисия относно обхвата на Анекс I и Анекс II на Директивата за ОВОС -2015 г.

Ръководството на Европейската комисия относно обхвата на Анекс I и Анекс  II на Директивата за ОВОС -2015 г. , е преведено на български език. Публикувано е на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите на адрес: http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=637

Галерия