За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-4388-(1)/18.09.2023 г.

Съобщение за изработване на Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Борово за поземлени имоти с идентификатори 53117.61.294, 53117.61.327, 53117.61.328, 53117.61.329, 53117.61.330, 53117.61.267, 53117.61.333, 53117.61.334, 53117.61.335, 53117.61.336, 53117.61.337, 53117.61.338, 53117.61.339, 53117.61.340, 53117.61.341, 53117.61.342, 53117.61.343, 53117.61.344, 53117.61.345, 53117.61.346, 53117.61.347, 53117.61.348, 53117.61.349, 53117.61.350, 53117.61.351, 53117.61.298, 53117.61.352, 53117.61.355, 53117.61.223, 53117.61.353, 53117.61.354, м. Тръновица, с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител „МБАЛ – СИЛИСТРАˮ АД.

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадков газопровод и газификация на котелно, АГО, ПФО, ТБ, ХБ, МЦ към „МБАЛ Силистра” в поземлен имот с идентификатор 66425.501.2620 по КК и КР на град Силистра”.

Възложител – „МБАЛ – СИЛИСТРАˮ АД

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  
  3. https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45139
  4. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Силистра.

 

 

 

Указания до управителя на „ПЛАНЕТ-ГРУП” ЕООД

ДО

Г-Н ЕВГЕНИ НИКОЛОВ

УПРАВИТЕЛ НА ПЛАНЕТ-ГРУП” ЕООД, ЕИК 118558775

ул. „Добрич” № 138, ет. 7, гр. Силистра

Относно: Постановено Решение за прекратяване на административно производство за Инвестиционно предложение: „Изграждане и оборудване на предприятие за преработка на етерично масло от био анасон, склад за съхранение и автономна фотоволтаична инсталация”, с местоположение: ПИ с идентификатор 00415.501.3163 по КККР на гр. Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, РИОСВ-Русе съобщава, че във връзка с внесеното от Вас искане с вх. № АО-1889-(4)/14.06.2023 г., административното производство, започнало по реда на Глава шеста на Закона за опазване на околната среда, вкл. съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционното предложение „Изграждане и оборудване на предприятие за преработка на етерично масло от био анасон, склад за съхранение и автономна фотоволтаична инсталация”, с местоположение: ПИ с идентификатор 00415.501.3163 по КККР на гр. Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра, възложител: „Планет-Груп” ЕООД, ЕИК 118558775, седалище и адрес на управление: ул. „Добрич” № 138, ет. 7, гр. Силистра, е прекратено с Решение № РУ-37-П/2023 г.

Изходящ № АО-4793-2/28.09.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изменение на Подробен устройствен план /ИПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхвар поземлен имот с идентификатор 61710.503.6325 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, за който е отреден УПИ XII-6325 „Промишлени и складови дейностиˮ, кв. 1А по плана на гр. Разград и създаване на устройствена основа за изграждане на жилищен компелкс

Изходящ № АО-4780-1/26.09.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за смесени отпадъци в землището на село Трапище, община Лозницаˮ, с възложител: Община Лозница

Изходящ № АО-4649-1/26.09.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на търговска сграда с идентификатор 40422.505.201.1 по КК и КР на град Кубрат в цех за преработка на зеленчуци и магазин за промишлени стокиˮ, възложител: Потребителна кооперация Наркооп-Кубрат

Изходящ № АО-4264-(5)/26.09.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Ветово-ТГ, участък Юг”, разположено в землищата на гр. Ветово и с. Писанец, общ. Ветово, обл. Русе, с възложител „Каолин” ЕАД

Изходящ № АО-4202-3/26.09.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на съоръжения против заливане на терминал Русе-запад при високи води на р. Дунав ˮ, с възложител: ДП Пристанищна инфраструктура

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител „Де и Ви Комерс” АД.

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 29.09.2023 г. е извършена планова проверка по документи, съгласно утвърдения годишен план за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2023 г., относно реализацията на инвестиционно предложение за „Склад за съхранение на полимер битум със смесване на полимер и битум” с местоположение – ПИ с идентификатор 47336.82.4 по КККР на гр. Мартен (УПИ LXXXVIII)  и възложител „Де и Ви Комерс” АД, за което е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № РУ-37-ПР/2018 г. на директора на РИОСВ – Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № РУ-37-ПР/2018 г. на директора на РИОСВ – Русе е загубило правно действие.

Уведомление с вх. № АО-4793/19.09.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4793/19.09.2023 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищен комплекс от многофамилни жилищни сгради с до 220 бр. жилища, гаражи, паркинг и други обслужващи сгради” с местоположение новообразувани УПИ XIX-6486 „За трансформаторен постˮ, XVIII-6485 „За производствено-складови дейностиˮ и XX-6487 „За жилищни функцииˮ по плана на гр. Разград., възложител „Обитехˮ ЕООД

Галерия