За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1429/08.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1429/08.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна едноетажна жилищна сграда и реконструкция на гараж", с местоположение ПИ 18589.501.63 по КККР На с. Гецово

Писмо до възложителя с изх. И-1428/08.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1428/08.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ I-211, кв. 27 по плана на с. Осенец, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1427/08.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1427/08.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.4483 (XIX-4483, кв. 410) по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1426/08.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1426/08.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство и пристройка към еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ 501.1291 по плана на с. Щръклево

Писмо до възложителя с изх. № И-1410/05.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1410/05.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за ПИ 221 и ПИ 346, за които са отредени парцелите IV-221, I-219, V-219, кв. 24 по плана на с. Островче, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1408/05.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1408/05.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на подробен устройствен план - план за застрояване и изграждане на жилищна сграда", с местоположение ПИ 63427.169.339 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1406/04.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1406/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на нов трафопост тип БКТП 20/0.4kV, 1x250kVA", с местоположение УПИ XI-184, XII-184, XIII-184, кв. 20 по плана на с. Сяново

Писмо до възложителя с изх. № И-1405/04.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1405/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на детска площадка за деца от 0 до 3 години, от 3 до 12 години и спортни стрийт-фитнес съоръжения за ползватели над 12 години", с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.1947 по КККР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № И-1401/04.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1401/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на съществуващ самостоятелен обект - ап. 9 с идентификатор 61710.502.6386.1.8, в два самостоятелни обекти - апартамент А, със застроена площ 56.40 кв.м и апартамент Б, със застроена площ 65.80 кв.м", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.6386 по КККР на гр. Разград

Галерия