За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обява за конкурс за Главен експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в дирекция „КОС“

СПИСЪК

на допуснатите до тест кандидати

За длъжността: Главен експерт в отдел „УООП“  l административно звено:  дирекция „Контрол на околната среда“

  1. Теодора Илиева Цакова

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 18.06.2024 г. (вторник) от 10.30 ч. в сградата на РИОСВ – Русе в „Информационен център” и да представят документ за самоличност – лична карта. Успешно издържалите теста ще се явят на интервю на 18.06.2024 г. от 13.30 часа.

Съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители на 17.06.2024 г. ще бъде публикувана на интернет страницата на инспекцията системата за определяне на резултатите от конкурса за длъжността младши експерт  в дирекция „Контрол на околната среда“.

СПИСЪК

на недопуснати до тест кандидати:

За длъжността: Главен експерт в отдел „УООП“  в административно звено:  дирекция „Контрол на околната среда“

1. Мерлин Ахмед Ибова - Не отговаря на поставения критерий  за професионален опит – 2 год. Не е представено копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка/.

 

Нормативна уредба за длъжността

Главен експерт в отдел „УООП“ в дирекция „Контрол на околната среда“

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (обн. ДВ. бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 102 от 8.12.2023 г.)

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., посл. доп. ДВ. бр. 108 от 30.12.2023 г.)

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ (обн. ДВ. бр.92 от 28.11.1969 г., посл. изм. ДВ. бр. 39 от 1.05.2024 г.)

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр.67 от 27.07. 1999 г., посл.изм. ДВ., бр. 85 от 10.10.2023 г.)

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ,( обн., ДВ, бр. 49 от 12.06.2018 г.)

КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (Приет с ПМС № 57 от 7.04.2020 г., обн., ДВ, бр. 33 от 7.04.2020 г., в сила от 8.05.2020 г.)

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., посл. изм., бр. 102 от 8.12.2023 г.)

Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (Приета с ПМС № 76 от 12.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г)

Наредба № Н-4 от 2 юни 2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхранение или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ДВ, бр. 52/2023 г.)

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн. ДВ. бр. 85 от 06.11.2012 г.)

Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.)

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (обн. ДВ. бр.7 от 25.01.2013 г.)

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)

Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.)

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (Приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2013 г.)

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали,(Приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г. Обн. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017 г.)

Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъциНаредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г.)

Наредба  № 6 от 27 август 2013 г.за условията и изискванията за изграждане и  експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци в сила от 13.09.2013 г. (обн. ДВ. бр.80 от 13 септември 2013 г.)

Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри  (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.)


Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (Обн. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2015 г.)


Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци(Обн. ДВ. бр.36 от 16 Април 2013 г.)

 Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г. (Обн. ДВ. бр.11 от 31 януари 2017 г.)


Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (обн. ДВ. бр.63 от 12 Август 2016 г.)

РЕГЛАМЕНТ 1013/2006 Г.  НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 14 ЮНИ 2006 ГОДИНА ОТНОСНО ПРЕВОЗИ НА ОТПАДЪЦИ


  Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Обявява конкурс за следната длъжност: Главен експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“  в дирекция „Контрол на околната среда“

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността главен експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: бакалавър;

-  област на придобито висше образование: Технически науки;

-  професионален опит – 2 години;

-  ранг: IV-ти младши

-  езикова и техническа грамотност.

Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения

Информация за длъжността главен експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

Длъжността "главен експерт"е свързана с разработването на експертни анализи и оценки, с изготвянето на становища, с участието в разработването на проекти на нормативни актове, с разработването на методологии, методики и механизми, с предоставянето на методически указания по прилагането на административните актове във връзка с дейността на администрацията, с подготвянето на отговори на запитвания на физически и юридически лица, с изготвянето на експертни анализи и оценки във връзка с осъществяване правомощията на ръководителя на администрацията и подобряване на административното обслужване. Главният експерт носи пряка отговорност, във връзка с прилагането на нормативните актове и предлаганите от него решения. Осъществява превантивен, текущ и последващ контрол относно екологосъобразното управление на битови, строителни, опасни и производствени отпадъци, с цел предотвратяване, намаляване и ограничаване вредното им въздействие върху хората и околната среда. Съставя констативни протоколи и АУАН, дава предписания, изготвя доклади и справки.

Минимален размер на основна заплата за първа степен на длъжността: 933 лева

При назначаване основната заплата се определя на основание чл.67, ал.4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Следващите етапи са: тест и интервю.

Необходими документи:

  • заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение №3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - ДВ, бр. 29/09.04.2021 г.)
  • декларация по чл.17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
  • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
  • копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка/
  • подробна автобиография на кандидата

Документи се подават лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” №20, ет.1 в срок до 14.30 часа на  23.05.2024 г. включително. Документи за кандидатстване могат да бъдат подадени и по електронен път, подписани с електронен подпис, съгласно чл. 17, ал. 6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, център за административно обслужване и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 М. Кръстева.

Галерия