За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител И. Ангелова и М. Ангелов

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 61710.505.2747 по КККР на гр. Разград, за който са отредени УПИ IV-2747, V-2747, VI-2747, VII-2747 и VIII-2747, кв. 145 по плана на гр. Разград

Възложител : И. Ангелова и М. Ангелов

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-490-(4)/14.03.2023г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42487

 

Изходящ № АО-2981-/6/-22.03.2023 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 02467.212.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Балкански, общ. Разград с цел създаване на устройствена основа за отреждане на терена като зона с разновидност „Предимно производствена /Пп/“ и изграждане на фотоволтаична електроцентрала

Изходящ № АО-2981-/6/-22.03.2023 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 02467.212.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Балкански, общ. Разград с цел създаване на устройствена основа за отреждане на терена като зона с разновидност „Предимно производствена /Пп/“ и изграждане на фотоволтаична електроцентрала

Изходящ № АО-1253-/1/-14.03.2023 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електрически кабел 20 kV за захранване на планирана фотоволтаична централа в границите на поземлен имот с идентификатор 15829.78.30 по КК и КР на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле  

Решение № РУ-24-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-24-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 69078.150.57 по КК и КР на село Старо село, община Тутракан

Възложител – ВЕИ СТАРО СЕЛО ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42765

Решение № РУ-25-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-25-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП-ПР и ПЗ) на ПИ с идентификатор 32874.201.302 по КККР на гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, с Възложител – „Север Сън” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42395

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „СГМ Пластикс” ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация с вх. № АО-264-(4)/08.02.2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлoжение за „Изграждане на Производствено-складова база на „СГМ Пластикс” ЕООД в УПИ XIII-106пп, кв. 888, местност Слатина, гр. Русе” с възложител „СГМ Пластикс” ЕООД

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42169

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

 

Решение № РУ-19-ПР/2023 г.

Решение № РУ-19-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за месодобив и месопреработка и пречиствателна станция за отпадъчни води”, с разпоредителна част да се извърши ОВОС.

Възложител - „ГОЛД БАРН“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 23.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41637

Писмо до възложителя с изх. И-1250/21.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1250/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на УПИ XII-1122, кв. 22 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово"

Писмо до възложителя с изх. И-1249/21.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1249/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Ремонт на обособени улици с идентификатори 00895.506.50, 00895.506.51 и 00895.506.72 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра"

Галерия