За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Жалби

През месец през април в РИОСВ-Русе е  постъпила една  писмена жалба

 • През месец април в РИОСВ-Русе е постъпила една писмена жалба, препратена от МОСВ, за неправомерно свързване на отводнителни канализационни тръби с канал за отвеждане на повърхностни дъждовни води по улици, в северната част на гр. Ветово. Постъпилата жалбата е препратена по компетентност до кмета на Община Ветово.

През месец през март в РИОСВ-Русе е  постъпила една  писмена жалба

 • През месец март в РИОСВ-Русе е постъпила една писмена жалба, препратена от ОДБХ-Русе, за разливане на течни и разпиляване на твърди торови маси от животновъден обект в землището на село Новград, община Ценово. Своевременно са предприети действия, като е извършена съвместна проверка с представители на РИОСВ-Русе, Община Ценово и ОДБХ-Русе. Установено е, че жалбата е неоснователна, за което е уведомен подателят.

През месец през февруари в РИОСВ-Русе е  постъпила една  писмена жалба

 • През месец февруари в РИОСВ-Русе е постъпила една писмена жалба относно разнасяне на неприятна миризма и замърсяване на чужд имот в резултат на струпани торови маси от отглеждане на крави в землището на село Гецово, Община Разград. Жалбата е препратена по компетентност до Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Разград и до Община Разград.

През месец януари  2023 г. в РИОСВ-Русе е  постъпила една  писмена жалба

 • През месец януари е постъпила една писмена жалба относно изсечени акациеви и орехови дървета в частен имот в землището на град Сеново, от дружество, което извършва законна сеч по дигата на река Бели Лом в същото землище. За предприемане на действия по компетентност, по проблема, писмено са уведомени „Напоителни системи“ АД - клон Долен Дунав и РДГ- Русе.

През месец декември  в РИОСВ-Русе са постъпили 2  писмени жалби.

 • Постъпила е писмена жалба за запрашаване от дейността на Брикетна фабрика в гр. Русе. Своевременно е назначена вътрешна проверка, включително са извършени и две проверки на място. Дадени са предписания, операторът е представил план-програма, за чието изпълнение ще бъде осъществен последващ контрол.
 • Постъпила е жалба за отглеждане на животни (овце) в частен имот в с. Китанчево, община Исперих и разнасяне на неприятни миризми. Жалбата е препратена по компетентност до Областна дирекция по безопасност на храните – Разград и до кмета на община Исперих.

През месец ноември  в РИОСВ-Русе е постъпила 1  писмена жалба.

През месец ноември в РИОСВ-Русе е постъпила една писмена жалба за град Русе относно замърсяване на атмосферния въздух, в резултат на дейността на дружество за производство на брикети и търговия с въглища. Извършена е съвместна контролна проверка с община Русе. Работата по жалбата продължава.


През месец октомври  в РИОСВ-Русе е постъпила 1  писмена жалба.

През месец октомври в РИОСВ-Русе е постъпила една жалба относно разнасяне на неприятна миризма в резултат на струпани торови маси от отглеждане на овце в землището на град Сливо поле, Община Сливо поле. Жалбата е препратена до Областна дирекция по безопасност на храните-гр. Русе и до Община Сливо поле.


През месец септември в РИОСВ-Русе не са постъпвали  писмени жалби.


През месец август в РИОСВ-Русе е постъпила 1 писмена жалба.

Постъпила е жалба от жители на село Черногор, община Главиница относно появата на неприятна миризма от отглеждане на биволи в лоши хигиенни условия. Жалбата е препратена по компетентност до Областна дирекция по безопасност на храните гр. Силистра.


През месец юли в РИОСВ-Русе са постъпили 3 писмени жалби.

 • Постъпила е жалба от жители на с. Тръстеник за високи нива на шум и замърсяване от зърносушилня в стопанския двор в селото. Жалбата е препратена писмено и към ИАОС и Регионална лаборатория – Русе. Предстои проверка.
 • Постъпила е писмена жалба, препратена от МОСВ относно замърсяване на въздуха в гр. Русе. Изпратен е отговор към МОСВ и жалбоподателя за причините за неприятните миризми и състоянието на КАВ през текущия месец.
 • Постъпила е жалба от жител на гр. Тутракан за изхвърлянето на тонове отпадъци в чужд имот. Предстои проверка по жалбата.

През месец юни 2022 г. в РИОСВ-Русе е постъпила 1 писмена жалба.

През месец юни в РИОСВ-Русе е постъпила 1  една писмена жалба, относно изхвърлени торови маси в с. Бъзън, община Русе. Жалбата е препратена до Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Русе за предприемане на мерки по компетентност.


През месец май  2022 г. в РИОСВ-Русе е постъпила 1 писмена жалба.

 • Постъпила жалба относно незаконно застрояване на тревни площи в с. Ценово, Община Ценово. Жалбата е изпратена по компетентност до Община Ценово за предприемане на мерки по компетентност, като сме уведомени, че същата не е разгледана поради установени неточности, съгласно чл. 87, ал.2 от АПК.

През месец април  2022 г. в РИОСВ-Русе е постъпила 1 писмена жалба.

 • Постъпила е писмена жалба от жител на с. Дянково, област Разград за наводнени земеделски земи, вследствие дейността на млекопреработвателно предприятие (МПП). Извършена е съвместна контролна проверка с представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“, при която е установено, че жалбата е основателна. Срещу собствениците на МПП ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

През месец март  2022 г. в РИОСВ-Русе не са  постъпвали писмени жалби


През месец февруари   2022 г. в РИОСВ-Русе не са  постъпвали писмени жалби


През месец януари  2022 г. в РИОСВ-Русе е постъпила една писмена жалба

 • Постъпила е писмена жалба за системно заливане с течни животински екскременти на обработваемата нива, намираща се в землището на с. Добротица, община Ситово. Жалбата не е от компетентността на РИОСВ-Русе. Препратена е към кметството на с. Калипетрово и ОДБХ-Силистра.

 Архив на съобщенията за постъпилите в РИОСВ-Русе писмени жалби по години: 2011 г. - 2012 г. - 2013 г. - 2014 г. - 2015 г. - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. - 2019 г. - 2020 г. - 2021 г. 

Галерия