За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защита на личните данни

Защита на личните данни в РИОСВ – Русе

Защита на личните данни в  РИОСВ – Русе

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Русе е специализиран държавен орган към министъра на околната среда и водите, осигуряващ провеждането на държавна политика по опазване на околната среда на регионално ниво, включващо областите Русе, Разград и Силистра. Инспекцията е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на околната среда и водите, със седалище: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20. Функциите и правомощията на РИОСВ – Русе са уредени в Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, Закона за опазване на околната среда и всички останали специални закони и подзаконови нормативни актове, имащи отношение към околната среда.

РИОСВ – Русе е администратор на личните данни, които се обработват при или във връзка с осъществяване на възложените ѝ от закона правомощия, по повод дейността ѝ и за изпълнението на договори, по които инспекцията е страна.

РИОСВ – Русе и Вашите лични данни:

Защитата на личните данни на всеки гражданин е от изключителна важност за РИОСВ – Русе. Именно поради тази причина са предприети необходимите мерки за защитата им, съгласно действащото законодателство в Европейския съюз и Република България.

Какво се разбира под „лични данни“ и „обработване на лични данни“:

лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността, като например: име, идентификационен номер/ЕГН, данни за контакт – местонахождение/пощенски адрес, телефонен номер, електронна поща, онлайн идентификатор/IP адрес и др. Тези признаци може да са част от физическата, физиологичната, генетичната, психологичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на физическото лице;

обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Защо обработваме Вашите лични данни?:

Основната цел на обработването на лични данни на физически лица, е идентифицирането им по безспорен начин, във връзка с осъществяването на законоустановените функции на РИОСВ – Русе по извършване на превантивен, текущ и последващ контрол, спазване на изискванията на екологичното законодателство, в това число установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания, както и други правомощия, предвидени в нормативната уредба. В този смисъл основната цел е свързана с изпълнение на правомощията на РИОСВ – Русе и спазването на законови задължения, които произтичат за администратора на лични данни (на основание чл.6, пар.1, букви „в“ и „д“ от Общия регламент относно защитата на данните).

Принципи, от които се ръководим:

Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение. РИОСВ – Русе спазва стриктно основните принципи, въведени като задължителни при обработването на личните данни:

1. Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност: Всяка информация и комуникация във връзка с обработването на личните данни да бъде лесно достъпна и разбираема и да се използват ясни и недвусмислени формулировки;

2. Ограничение на целите. Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват впоследствие по начин, несъвместим с тези цели, с изключение на последващо обработване за целите на архивирането, научни, исторически или статистически цели;

3. Свеждане до минимум: Обработват се минимума лични данни необходими за целите на обработване;

4. Точност: При необходимост личните данни се актуализират, като се вземат мерки за своевременно изтриване или коригиране на неточни лични данни, предвид целите за които се обработват;

5. Ограничение на съхранението: Личните данни се съхраняват във форма, която позволява идентифицирането на субекта на данните за период не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват. Данните се съхраняват за по-дълги срокове единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, като се прилагат технически и организационни мерки, с цел гарантиране правата и свободите на субектите на данни;

6. Цялостност и поверителност: Личните данни се обработват по начин, гарантиращ необходимото ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат технически и организационни мерки;

7. Отчетност: Администраторът носи отговорност и е в състояние да докаже спазването на т. 1-6.

Какви са Вашите права?:

Във връзка със събирането и обработването на Вашите лични данни имате право на:

 • информация относно Вашите обработвани лични данни и достъп до събраните от Вас лични данни;
 • коригиране/попълване, ако данните са неточни/непълни – по Ваша инициатива или по инициатива на инспекцията, с цел осъществяване на законовите правомощия на РИОСВ – Русе;
 • изтриване на личните данни („правото да бъдеш забравен“), при наличие на законово основание за това;
 • ограничаване на обработването на Вашите лични данни от страна на РИОСВ – Русе, при наличие на законови основания;
 • преносимост на личните данни между отделните администратори – това право Ви позволява да получите данните си от РИОСВ – Русе и да ги прехвърлите на друг администратор в подходящ за употреба формат;
 • оттегляне на съгласие. Като субект на данните имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, когато обработването се основава на дадено от Вас съгласие;
 • възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на законови основания;
 • право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви са били нарушени.

Можете да упражните Вашите права, като подадете заявление до директора на РИОСВ – Русе в сградата на инспекцията, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис.

Като администратор на данни, РИОСВ – Русе обработва данни за период с минимална продължителност, съгласно целите за обработка и предвидените в действащото законодателство срокове.

Категории получатели на лични данни извън РИОСВ – Русе

РИОСВ– Русе разкрива лични данни на трети страни и получатели само, ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай, според законовото им основание да получат данни. Категориите получатели могат да бъдат:

 • държавни органи в съответствие с техните правомощия;
 • банки, при възникнало законово или договорно задължение;
 • пощенски и куриерски доставчици при адресиране на кореспонденция до физически или юридически лица и др.

От какви източници получаваме лични данни

Обработваните от РИОСВ – Русе лични данни се предоставят от физически или юридически лица, за които се отнасят, в предвидените в нормативен акт случаи.

РИОСВ – Русе в качеството си на администратор на лични данни обработва „обикновени“ лични данни, включително имена, ЕГН, адреси, лични документи, данни за контакт и др., на служители, граждани и контрагенти:

1. във връзка със служебното или трудовото им правоотношение;

2. физически лица, които участват в процедури по Закона за обществените поръчки или се намират в договорни отношения с РИОСВ;

3. когато личните данни се съдържат в запитвания, заявления, искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към инспекцията;

4. при работа с лични данни със специализиран софтуер за работна заплата и граждански договори;

5. при работа с лични данни с програмен продукт за финансова-счетоводна дейност;

6. във връзка с извършвания административен контрол при проверка на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и в производствата за конфликт на интереси;

7. по повод осъществяване на мерки за физическа сигурност на периметъра на сградите на РИОСВ, административните зони и зоните за сигурност;

8. при изпълнение на законови задължения по водене на публични регистри и др.

Лични данни, отнасящи се до здравословното състояние, се обработват само по отношение на служителите, с оглед изпълнение на задълженията на администратора в областта на трудово-осигурителното законодателство и при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и/или правен акт на Република България, уреждащ материята.

В РИОСВ – Русе не се извършва изцяло автоматизирано вземане на решения, които да пораждат правни последствия за субектите на данни или по подобен начин да ги засягат в значителна степен по смисъла на чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016 /679 на Европейския парламент.

При обработването на личните данни на субектите се прилага професионална конфиденциалност.

Кога можем да разкрием Ваши лични данни?:

 • изрично съгласие от Ваша страна;
 • наличие на разрешение от Комисията за защита на личните данни;
 • по искане на съда или разследващи органи (прокуратура, следствие, полиция);
 • по искане на друг държавен орган, когато има законова основание;
 • осъществяване на целите на националната сигурност или възникване на проблеми от обществена значимост.

За повече информация, сигнали, предложения и други въпроси, можете да се свържете с нас:

на адрес: гр. Русе, бул. „Придунавски“ № 20

на официален интернет адрес: https://www.riosv-ruse.org  

на официална електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

тел.: 082 820 772

Ако считате, че Вашите права по Общия регламент

Галерия