За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Суха река”

Защитена местност „Суха река

Местоположение: с. Краново и с. Голеш, община Кайнарджа, област Силистра – в териториалния обхват на РИОСВ-Русе и с. Воднянци, с. Дряновец, с. Житница, с. Крагулево, с. Пчелник, с. Хитово, община Добрич, област Добрич, с. Габер, с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Капитан Димитрово, с. Огняново, община Крушари, област Добрич и с. Балик, с. Брестница, с. Коларци, с. Оногур, община Тервел, област Добрич - в териториалния обхват на РИОСВ-Варна.

Площ: 23 079,176 дка - цялата площ; 6 836,188 дка на територията на РИОСВ-Русе , горски фонд и поземлен фонд. Стопанисва се от ДГС “Силистра” и Община Кайнарджа. 

Заповед за обявяване: Заповед № РД-538/ 12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ЗМ  № 454.

Режими: Забранени са строителство, с изключение изграждане, ремонт и реконструкция на пътища, включени в списъка на републиканските и общинските пътища съгласно чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата и предвидени в специализираните устройствени схеми и планове; разкриване на кариери и други дейности, с които се изменят скалните образувания и естественият ландшафт; скално катерене и алпинизъм в периода 1 март - 30 юли; безпокоене на животинските видове през размножителния период; осъществяване на горскостопански дейности в периода 1 март - 30 юли; осъществяване на горскостопански дейности, които водят до смяна на местните за района дървесни видове; палене на огън, освен на определените за това места; залесяване и разораване на ливадите и пасищата.

104_0437

 

Галерия