За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Комплекс Алеко-Телика”

Защитена местност „Комплекс Алеко-Телика”

Местоположение: село Сандрово, община Русе, гр. Сливо поле и с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе.

Площ: 206 ха, горски фонд. Стопанисва се от  ДЛС „Дунав” – град Русе.

Заповед за обявяване: Заповед № РД – 784 от 04.08.2004 г. на Министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ЗМ  № 420. 

Режими: Забранени са всякакво строителство, заравняване, разрушаване или прекъсване на връзката на съществуващите затони с главното течение на река Дунав, извършване на горскостопански мероприятия в периода 1 март – 15 юли, с изключение на лесокултурните мероприятия в отдели 219 и 220 – а, б, в, горскостопанските мероприятия, които водят до смяна местните дървесни видове с неместни, внасяне на неместни диви растителни и животински видове, палене на огън, трайно намаление на залесената площ.

 104_0409

Галерия