За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Колчаковската кория”

Защитена местност „Колчаковската кория”

Местоположение: село Хърсово, община Самуил, област Разград

Площ: 255.419 дка, поземлен фонд и горски фонд. Стопанисва се от кметство село Хърсово. Има и частна собственост.

Заповед за обявяване: Заповед № 416 от 12.06.1979 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД - 1200 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите. Актуализирана площ със Заповед № РД-425/ 24.06.2009 г. на министъра на околната среда и водите от 255.000 дка на 255.419 дка.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 406.

Режими: Забранява се повреждане на вековните дървета; влизане, преминаване и паркиране на моторни превозни средства; строителство; извеждане на сечи, освен санитарни; разрушаване на гнездата на птиците и вземане на яйцата и малките им.

IMG_2408

Галерия