За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Находище на българска гърлица – с. Караманово”

Защитена местност „Находище на българска гърлица – с. Караманово”

Местоположение: с. Караманово, община Ценово, област Русе

Площ: 16,142 дка, естествени ливади. Стопанисва се от частни собственици на земеделски земи.

Заповед за обявяване: Заповед № РД-300 от 29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 570.

Режими: Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята, търсене, проучване и добив на подземни богатства, строителство с изключение на дейности, свързани с ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения, внасяне на неместни видове, извършването на мелиоративни дейности, водещи до нарушаване на естествения характер на местообитанието, употреба на пестициди и изкуствени торове.

snimki 006 - Copy

Галерия