За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Находище на пролетно ботурче – Бреница”

Защитена местност „Находище на пролетно ботурче – Бреница”

Местоположение: с. Бреница, община Тутракан, област Силистра

Площ: 31,925 дка, горски фонд. Стопанисва се от ДГС „Тутракан” – гр. Тутракан.

Заповед за обявяване: Заповед № РД-170 от 17.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите.

Държавен номер: ЗМ № 589.

Режими: Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота, строителство, търсене, проучване и добив на подземни богатства, внасяне на неместни видове, провеждане на голи сечи, горскостопански мероприятия, с които се подменя видовият състав на съществуващото горско насаждение, използването на техника за извличане на дървесина и обособяването на временни складове при извеждането на сечите в горите, разполагане на пчелини, паша на домашни животни.

20180313 114949

Галерия