За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Находище на Уехтрицова урока – село Острица”

Защитена местност „Находище на Уехтрицова урока – село Острица”

Местоположение: с. Острица, община Две могили, област Русе

Площ: 365,777 дка. Стопанисва се от ДГС „Бяла” – гр. Бяла и Община Две могили.

Заповед за обявяване: Заповед № РД-19 от 11.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.

Държавен номер: ЗМ № 552.

Режими: Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята, търсене, проучване и добив на подземни богатства, строителство, с изключение на дейности свързани с ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения, внасяне на неместни видове, извеждане на сечи и залесяване в нискостъблени гори, с изключение на санитарни сечи, късане, изкореняване, бране и унищожаване на екземпляри от вида Уехтрицова урока, палене на огън и опожаряване.

  Bupleurum uechtritzianum S.Stoyanov

Галерия