За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Стълпище”

Защитена местност „Стълпище”

Местоположение: с. Мечка, община Иваново, област Русе

Площ: 378,339 дка, държавен поземлен фонд.

Заповед за обявяване: Заповед № РД-32 от 19.01.2018 г. на Министъра на околната среда и водите. Защитената територия опазва находището на вълнестоцветното сграбиче.

Държавен номер: ЗМ № 595.

Режими: Забранява се промяна на начина на трайно ползване на земята, строителство, разораване на терена, залесяване, създаване на трайни насаждения, търсене, проучване и добив на подземни богатства, изземване на земни маси, депониране на растителни остатъци, бране и изкореняване на диворастящи растения, внасяне на неместни видове, палене на огън и опожаряване, изгаряне на растителни остатъци,  създаване на полски пътища, разполагане на пчелини, употреба на пестициди и паша на едър рогат добитък.

ASTRAGALUS Boboshevo rastenie

Галерия