За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „ЕСЕТРИТЕ - ВЕТРЕН”

Защитена местност „ЕСЕТРИТЕ - ВЕТРЕН”

Местоположение: Землището на с. Ветрен, община Силистра, област Силистра.

Площ: площ 2884,607 дка.

Заповед за обявяване: ЗАПОВЕД № РД-555 от 27 юни 2022 г. ДВ бр. 58 от 23.07.2022 г., с цел опазване на местообитания на критично застрашени, застрашени и уязвими видове риби

Държавен номер: 605

Режими: Забранява се  добив на инертни материали от коритото на р. Дунав и драгиране на дъното на реката, с изключение на дейности по поддръжка на проводимостта на страничния ръкав, във връзка с управление на водния режим с цел подобряване на екологичното състояние на прилежащите влажни зони при установена необходимост; депониране на драгажна маса и нарушаване на естествения седиментен транспорт;  изхвърляне на отпадъци; заустване на непречистени отпадъчни води;  строителство на хидротехнически съоръжения; нарушаване на естествените хидроморфологични процеси и дейности, които биха довели до пренасочване и забавяне на водните течения и затваряне на страничните ръкави на реката в участъка - предмет на настоящата заповед.

DJI 0004 Esetrite Vetren

Галерия