За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2307/30.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2307/30.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и модернизация на съществуваща фотоволтаична централа за производство на ел. енергия с инсталирана мощност 3000 kW, находяща се в ПИ с идентификатор 00895.113.5 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра"

Писмо до възложителя с изх. И-2261/30.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2261/30.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦПЛР Ученическо общежитие, находящ се в УПИ-общежитие, кв. 66 по плана на гр. Разград, в ПИ с идентификатор 61710.505.561 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-2258/29.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2258/29.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и модернизация на съществуваща фотоволтаична централа за производтво на ел. енергия с инсталирана мощност 3000 kW, нахождаща се в ПИ № 00895.113.6 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра"

Писмо до възложителя с изх. И-2257/29.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2257/29.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Фотоволтаична електрическа централа с мощност 101.680 kWp, разположена върху покрив на сграда находяща се на ул. Велико Търново № 39, гр. Силистра", с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.1566 по КК и КР гр. Силистра, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-2235/29.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2235/29.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Преустройство и реконструкция на съществуваща базова станция № 4922", с местоположение ПИ с идентификатор 00895.502.1864.1 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-2234/29.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2234/29.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на Приемо-предавателна станция SLS0018.A008 Kalipetrovo, с честотен обхват 900/3600 MHz", с местоположение ПИ с идентификатор 41143.500.1287.1 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-2233/29.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2233/29.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ 501.1665 по плана на с. Щръклево, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. И-2226/26.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2226/26.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на външно кабелно електрическо захранване 0.4 kV от ТП Йордан Йовков до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ с идентификатор 66425.501.287 по КК и КР на гр. Силистра и от ШК-4 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ с идентификатор 66425.501.287"

Писмо до възложителя с изх. И-2225/26.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2225/26.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на външно кабелно електрическо захранване 0.4 kV от ТП Добруджа 1 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ с идентификатор 66425.514.135 по КК и КР на гр. Силистра и от ШК-4 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ с идентификатор 66425.514.135"

Писмо до възложителя с изх. И-2224/26.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2224/26.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ XIX-231, кв. 33 по плана на с. Божичен, общ. Иваново

Галерия