За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитени местности

Защитена местност „Мющерека”

Защитена местност „Мющерека”

Местоположение: село Беловец, община Кубрат, област Разград.

Площ: 49.935 дка, държавен горски фонд. Стопанисва се от Държавно ловно стопанство “Сеслав” – гр. Кубрат.

Заповед за обявяване: Заповед № 1187 от 19.04.1976 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-1195 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите. Актуализирана площ със Заповед № РД-2/ 05.01.2009 г. на министъра на околната среда и водите от 50.000 дка на 49.935 дка.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 401. 

Режими: Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата; изкореняването на растения; паша на добитък; преследване на животни, птици и техните малки, разваляне на гнездата и леговищата им; разкриване на кариери; извеждане на голи и интензивни сечи; строителство.

IMG_1293

Продължава...

Защитена местност „Меджит Табия”

Защитена местност „Меджит Табия”

Местоположение: град Силистра, община Силистра, област Силистра.

Площ: 17.2 ха, горски и поземлен фонд. Стопанисва се от Държавно горско стопанство “Силистра” и община Силистра.

Заповед за обявяване: Заповед № 2194 от 12.12.1968 г. на министъра на горите и горската промишленост, прекатегоризирана със Заповед № РД - 1207 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 412.

Режими: Забранява се провеждане на сечи, освен санитарни и ландшафтни; паша на добитък; разкриване на кариери; изхвърляне на отпадъци.

IMG_2417

Продължава...

Защитена местност „Малък Канагьол”

Защитена местност „Малък Канагьол”

Местоположение: селата Богорово, Главан, Поп Кралево, община Силистра, област Силистра; селата Поп Русаново и Стрелково, община Кайнарджа, област Силистра и селата Васил Левски и Кутловица, община Алфатар, област Силистра.

Площ: 3699,641 дка, горски фонд. Стопанисва се от ДГС Силистра”.

Заповед за обявяване: Заповед за обявяване № РД-1153 от 23.11.2005 г. на Министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 436.

Режими: Забранява се: изграждане на нови пътища извън одобрените в схемата на републиканската и общинската пътна мрежа; всякакво строителство, разкриването на кариери и други дейности, с които се увреждат скалните образувани; скално катерене и алпинизъм в периода 1 март – 15 юли; осъществяване на дейности в периода 1 март – 15 юли; извеждане на сечи, които водят до смяна на дървесния вид в горските насаждения; палене на огън; залесяване и разораване на ливадите и пасищата; пашата на места, извън определените с лесоустройствен проект.

104_0437

Продължава...

Защитена местност „Ломия”

Защитена местност „Ломия”

Местоположение: гр. Ветово, с. Кривня, община Ветово област Русе и гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград.

Площ: 2783,000 дка, горски фонд. Стопанисва се от ДЛС „Дунав” – гр. Русе, ОГТД „Ветовска гора” ЕООД и ДГС “Разград”.

Заповед за обявяване: Заповед № 764 от 19.08.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-520 от 12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 459.

Режими: Забранени са строителство на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа; разкриване на кариери, изменение на водния режим на реките и естествения облик на местността; лагеруване и палене на огън извън определените места;
ловуване; залесяването с неприсъщи за района дървесни видове.

IMG_2665

Продължава...

Защитена местност „Каракуз”

Защитена местност „Каракуз”

Местоположение: град Алфатар, община Алфатар, област Силистра.

Площ: 740.739 дка, държавен горски фонд. Стопанисва се от Държавно ловно стопанство Каракуз” - град Дулово.

Заповед за обявяване: Заповед № 798 от 23.10.1992 г. на министъра на околната среда. Актуализирана площ със Заповед № РД–563/12.07.2007 г. от 751.000 дка на 740.739 дка.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 107.

Режими: Забранено е всякакво строителство, сечи освен отгледни и санитарни, събиране на растения и липов цвят; ловуване в периода март-юли; паша на домашни животни; лагеруване и палене на огън.

102_0284_r1

Продължава...

Защитена местност „Калимок - Бръшлен”

Защитена местност „Калимок - Бръшлен”

Местоположение: село Ряхово, село Бабово, село Голямо Враново, село Бръшлен, община Сливо поле, област Русе и село Цар Самуил, село Нова Черна, с. Старо село, град Тутракан, община Тутракан, област Силистра.

Площ: 5 952.349 дка, горски и поземлен фонд. Стопанисва се от община Сливо поле и ДЛС “Дунав” и от община Тутракан и ДГС “Тутракан”. Има и частна собственост.

Заповед за обявяване: Заповед № РД - 451 от 04.07.2001 г. на министъра на околната среда и водите. Утвърден план за управление със Заповед No.РД-886 от 07.12.2007 г. на министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 146.

Режими: Забраняват се дейности, свързани с или водещи до отводняване или нарушаване на водния режим; превръщане на ливадите и пасищата от държавния и общински поземлен фонд в обработваеми земи; намаляване на залесената площ от горския фонд; намаляване на горския фонд чрез смяна на предназначението на земята; намаляване на естествените гори; извеждане на сечи в гнездовите колонии на защитени видове птици; извеждане на сечи през периода март - юли (вкл.) на разстояние по-малко от 300 м от гнездовите колонии на защитените видове птици; добив на полезни изкопаеми по открит способ.

108_0841_-1

Продължава...

Защитена местност „Дойчов остров”

Местоположение: село Батин, община Борово, област Русе.

Площ: 160,482 дка, горски фонд. Стопанисва се от ДЛС „Дунав” – гр. Русе. 

Заповед за обявяване: Заповед № РД-919/ 27.12.2007 г. на Министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ЗМ  № 514. 

Режими: Забранени са промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имотите; посещения с изключение на такива, свързани със научноизследователска и образователна цел и провеждане на дейности по стопанисване и охрана; всякакво строителство, включително и временно; разкриване на кариери и добив на инертни материали на острова и в периметър 500 м около острова; всякакви дейности, с които се изменя естественият облик на местността или водният й режим; провеждането на всякакъв вид сечи, с изключение на сечи за премахване на неместни дървесни и храстови видове, извън гнездовия период на птиците (1 януари - 1 септември); събиране на растителни и животински видове; ловуването, освен санитарен отстрел на дива свиня; горскостопански мероприятия с изключение на сечи за премахване на неместни дървесни и храстови видове, извън гнездовия период на птиците (1 януари - 1 септември); внасяне на неместни растителни и животински видове; заравняване, разрушаване или прекъсване на връзката на съществуващите затони с главното течение на река Дунав; палене на огън и опожаряване на растителността;риболов във временни и постоянни затони, както и от брега на острова.

Doichov_ostrovПродължава...

Защитена местност „Горната кория”

Защитена местност „Горната кория”

Местоположение: село Добротица, община Ситово, област Силистра.

Площ: 40.064 дка, горски фонд. Стопанисва се от Държавно горско стопанство “Силистра”.

Заповед за обявяване: Заповед № 1141 от 1981 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД - 1203 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите. Актуализирана площ със Заповед № РД-4/ 05.01.2009 г. на министъра на околната среда и водите от 40.000 дка на 40.064 дка.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 409.

Режими: Забранено е извеждане на сечи, освен санитарни и отгледни; паша на домашни животни; строителство; ловуване; разкриване на кариери; безпокоене на птиците.

Gornata_koriy

Продължава...

Защитена местност „Гарвански блата”

Местоположение: село Гарван и село Попина, община Ситово, област Силистра.

Площ: 280 ха, поземлен и горски фонд. Стопанисва се от кметствата на село Гарван и село Попина.

Заповед за обявяване: Заповед № 856 от 06.08.1985 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-1205 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 411.

Режими: Забранено е провеждането на дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния й режим; късане или изкореняване на растения; палене на огън; убиване, улавяне или безпокоене на птиците; ловуване; замърсяване на водите; строителство.

Разрешава се косене на тръстика и папур; залесяване с хидрофилни дървесни видове; регулиране на числеността на хищници и дива свиня; спортен риболов от 01.08 до 15.02.

Garvanski_blata

Продължава...

Галерия